Pagina 17 najaar 2016

Muzikale zomernamiddag in kasteeltuin Het is uiteraard afhankelijk van het weer maar als dat meezit, genieten de Vrienden op een fraaie nazomermiddag op een intiem plekje in de tuin van de jazzy muziek van Marle Thomson en haar band. “Luisteren naar niet al te harde muziek, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na afloop een blokje kaas en glaasje wijn”, vat kasteelheer Roderik zu Castell het programma samen. Het initiatief voor deze bijeenkomst is afkomstig van hem, zijn echtgenote Liesbeth en het bestuur van de Vrienden van Twickel. Het is een alternatief voor de speciale kasteeldag voor Vrienden. “Die bijeenkomst organiseerden we al heel wat jaren en we kunnen ons voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat ze het huis wel gezien hebben. Dat moment willen we voor zijn.” Overigens gaan de reguliere kasteelrondleidingen gewoon door. Dat er gekozen is voor een muzikale bijeenkomst is niet vreemd. Roderik is een muziekliefhebber. “Maar ik heb een vrij extreme smaak, varierend van hiphop en harde jazz tot balkanmuziek. Met de uit Delden afkomstige Marle Thomsom hebben we een jazzy artiest die goed past bij het karakter van de bijeenkomst.” De gasten worden opgevangen op het voorplein en wandelen dan naar een mooie plek in het park. “Een beetje beschut, bijvoorbeeld onder een boom. We stellen bewust geen rijen banken of een groot podium op.”En als het onverhoopt slecht weer is? “Dan gaan we naar binnen in de oranjerie”, vertelt Roderik. Maar dan is er volgend jaar een nieuwe kans, want het muziekconcert in de tuin moet geen éénmalig gebeuren zijn. Het concert wordt op 17 september gehouden tussen 16.00 en 18.00 uur. De toegang is mogelijk voor VVT-leden (inclusief kinderen) met introducé. Kaarten kosten € 5 per volwassene en zijn verkrijgbaar in de Landgoedwinkel en via de websites van Twickel en de VVT. Op zaterdag 17 september kunnen de Vrienden van Twickel op een informele manier samenkomen in de kasteeltuin. Op een intieme, beschutte plek wordt een muzikaal optreden verzorgd. Marle Thomson van DE Voorzitter auteur Eduard van Emmerik, Vrienden van Twickel In juli las ik over de ‘duurzame’ plannen voor ’t Rikkerink, te Ambt Delden en stelde mijzelf de vraag: Is duurzaamheid aan inflatie onderhevig? Wat is er aan de hand? Onder de voormalige stortplaats (1969-1986) is het grondwater sterk verontreinigd met zout afkomstig van zoutafval dat in het verre verleden is gestort. Het hemelwater dat door de afvalberg sijpelt, lekt via het grondwater naar sloten en beken in de directe omgeving. De verontreiniging is niet gevaarlijk maar moet op termijn wel gestopt worden. Twickel heeft in 2007 via de rechter tevergeefs geprobeerd de provincie te dwingen de stortplaats te saneren. Formeel was vastgesteld dat hij sterk verontreinigd was, maar de uitspraak luidde dat er geen sprake was van een onaanvaardbaar risico van verspreiding (via de Hagmolenbeek) of van een onbeheersbare situatie. Volgens beheerder Twence is er geen plicht tot saneren maar is het goed dat er nu concreet aan een oplossing wordt gewerkt. Twence is voornemens om op het bovenvlak een betonachtige laag aan te brengen om het doorsijpelen van hemelwater te stoppen. Dit zal de grondwaterverontreiniging reduceren en het lekken naar het oppervlaktewater op den duur doen ophouden. Het hemelwater wordt rechtstreeks naar de sloten in de omgeving afgevoerd. Voor het aanbrengen van de afdichtende laag wordt in drie jaar tijd ca. 230.000 ton geïmmobiliseerde AEC-bodem-as als vrij toepasbare bouwstof gebruikt, een restproduct van Twence. Het is de bedoeling dat er in een volgende fase een zonne-energiepark op het verharde oppervlak wordt gebouwd waarvan de haalbaarheid in onderzoek is. Goed nieuws is dat het IBC principe (Immobiliseren, Beheersen en Controleren) eindelijk wordt toegepast en op den duur de vervuiling van het oppervlaktewater zal stoppen. Hoe lang dit gaat duren is niet bekend. Slecht nieuws is dat het verwijderen van de vuilberg in de toekomst vrijwel onmogelijk wordt. Dit kan ik nauwelijks duurzaam noemen. Wel duurzaam zijn de zonnepanelen, met een potentieel vermogen van 10 MWp. Dit resulteert in een enorme reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen. Ik geef er de voorkeur aan de afvalberg volledig te verwijderen en het oorspronkelijk landschap te herstellen als duurzame oplossing, maar ik heb begrip voor de gekozen weg die economisch haalbaar is en toch ook een probleem oplost. Soms moet je met ietsje minder tevreden zijn. Overigens hoopt het bestuur u weer te ontmoeten bij de muzikale ontvangst op 17 september en de najaarsactiviteiten. Zie het artikel hiernaast en de agenda.

Pagina 16 winter 2015

van DE

Voorzitter

auteur

Eduard van Emmerik

Dit keer moet ik helaas beginnen met het droeve bericht dat

Gerdi Leussink op 31 oktober jl., na een ziekbed, op 70-jarige

leeftijd is overleden. Gerdi heeft ca. twaalf jaar een zeer actieve

rol gespeeld binnen de Vrienden van Twickel. Ik wil mijn

dankbaarheid betuigen voor alles wat ze voor de vereniging

gedaan heeft. (zie ook het in memoriam)

Op 25 augustus was het dagelijks bestuur aanwezig

bij de rondgang langs de Stadsrand, onder leiding van

landschapsarchitect Berno Strootman en rentmeester Albert

Schimmelpenninck. Een 25-tal belanghebbenden, o.a.

vertegenwoordigers van de volkstuinvereniging en bewoners

langs de rondweg, waren hierbij aanwezig. Voorafgaand hield

de heer Strootman een kleine inleiding over de plannen en

was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze werden

door de heer Schimmelpenninck en de heer Strootman

beantwoord. Er was een open sfeer en een goede discussie.

Alle suggesties werden genoteerd en er werd toegezegd met

vertegenwoordigers van de belanghebbenden verder in overleg

te gaan over praktische zaken.

Dan gaat het bijvoorbeeld om

zaken als de watervoorziening

voor de volkstuinen en welke

bomen er gespaard zullen

worden, die ten oosten

van Stadshagen in het

gezichtsveld van bewoners

liggen. Aangezien de plannen

nog niet volledig uitgewerkt

waren, was er ruimte voor

suggesties en discussie. In

oktober jl. vertelde bosbaas

Gert-Jan Roelofs, die ook aanwezig was bij de rondgang, mij dat

de plannen vorderen en dat er binnenkort begonnen wordt met

het blessen. Hij houdt regelmatig contact met de heer Strootman

en zal zorgvuldig te werk gaan, rekening houdend met wat er bij

de rondgang besproken is.

Tot slot verheug ik mij in de samenwerking met Roelie Schenkel

en Hiska Bakker, die op 29 oktober tot het bestuur zijn

toegetreden. Roelie zal de secretaristaken van Ulberthe Wielinga

overnemen. Hiska gaat zich bezighouden met communicatie.

Ulberthe zal de website en de Facebook-pagina gaan verzorgen.

Ik wens de dames heel veel succes in hun nieuwe functies. Het

is een belangrijke verjonging van het bestuur en de verhouding

man/vrouw is nu optimaal.

Heide

schonen

in het

Bokdammerveld

Op zaterdag 7 november, de landelijke

natuurwerkdag, organiseerden

Veronie Meier en Monique Baghus

van de activiteitencommissie een

natuurwerkochtend. Tweeëntwintig

vrienden van Twickel verwijderden

opstanden in de heidevelden langs

het wandel- en fietspad door het

Bokdammerveld.

auteur

Helmig Kleerebezem

Vrienden

van Twickel

koffie/thee met daarbij een versnapering verspreidt het

gezelschap zich via het Marskramerpad over het drassige

heideveld. De helpende handen zijn onmisbaar. Bepaalde

delen van het landgoed zijn namelijk erg kwetsbaar en

vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden

gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom wordt

in deze gebieden het beheer gedaan door handwerk.

De vrijwilligers worden

welkom geheten door André

Luttikhedde (bestuurslid

van de Vrienden) die met zijn

gezin op de Twickelboerderij

Bokdam woont. Na de

Twickelbulletin pagina 3 20-7 1986

Twickel actueel a. Bij het schrijven van deze bijdrage aan het laatste Twickelbulletin van dit jaar, razen de novemberstormen over Twickel om de laatste bomen schoon te vegen. Een jaar waarin de natuur zich zeer verrassend heeft gemanifesteerd. Ondanks de droogte gaf het bos dit jaar een beter aanzien dan de voorgaande jaren en daarmee lijkt de vitaliteit ervan weer te zijn toegenomen. Helaas heeft de storm van 20 oktober nogal wat schade aangericht aan de volwassen bomen, en heel wat ogenschijnlijk sterke exemplaren op Twickel zijn gevallen. Als jedan bij zo’n gevallen zware beukstaat ervaar je de kwetsbaarheid van het oudere parkbos en wordt nog eens duidelijk hoe relatief klein zo’n wortelgestel is van een volwassen boom. Zou de relatief lage grondwaterstand in deze zeer droge zomer ook van invloed kunnen zijn geweest op de sterkte van het wortelgestel? Een duidelijk antwoord zal wel moeilijk te geven zijn, maar toch lijkt mij dat de oude bomen wel gevoelig zijn voor sterke schommelingen in de grondwaterstand. Met de Gemeente Ambt Delden hebben we een onderhoud gehad over de toestand van de wegbermen langs dat deel van de Rijssen- seweg dat nog uit een zandweg bestaat. Wij hebben geprotesteerd tegen de wijze waarop de Gemeente deze wegbermen tussen de laanbomen heeft afgegraven ten behoeve van een betere ontwate- ring van de weg. Het ontgraven tot op de wortels van de bomen, zodat deze over grote lengte bloot zijn komen te liggen getuigt naar onze mening van weinig milieuvriendelijk begrip en inzicht, ook al worden ze naderhand nog weer met zand toegedekt. Zoiets mag toch niet meer voorkomen in 1986, in een Gemeente, die er terecht trots op is een groene gemeente te zijn. Jammer voor de laanbomen, jammer van de zeer oude bermvegetatiedieverloren is gegaan. Het onnodig schade toebrengen aan het milieu is altijd extra spijtig. b. De stand van zaken m.b.t. het Rikkerink is nu zo, dat zowel de Gemeente Ambt Delden als de I.S.T. wachten op de uitspraak van de Raad van State aangaande het bezwaarschrift van de om- wonenden dat gaat over het brengen van het tijdelijk te storten vuil. Dit brengen is in januari van dit jaar beeindigd en volgens de overeenkomst tussen de I.S.T. en de Gemeente Ambt Delden zou al het tijdelijk gestorte vuil voor 31 december van dit jaar weer zijn afgevoerd naar de nieuwe stortlocatie in de Boldershoek. Han- gende de uitspraak van de Raad van State is hiermee nog niet begonnen, wel staat er geld voor op de begroting van de I.S.T. voor

Twickelbulletin pagina 3 20-3 1985

Van de redactie U hebt een nieuw nummer van het Twickelblad in handen. Nu weer een meer gevarieerde inhoud. Het vorige was sterk gericht op het verleden. Nu houden we ons bezig met actuelere zaken. Nog even een terugblik toch. En wel naar de grote gebeurtenis deze zomer op het kasteel. Het afscheid van de heer Brunt ais rentmeester. Het is maar weinigen gegeven dit mee te maken in zo’n omgeving. En, het moet voor hemzelf toch wel het hoogtepunt zijngeweest, met zo’n Koninklijkeonderscheiding. Graag hadden we hem nog eens aan het woord gelaten in dit nummer, maar hijzeif vond het zo genoeg. Wel, al is het dan niet meer in dit blad, dat zijn naam op Twickei nog vaak genoemd zal worden is zeker. En dan kunt u in dit nummer iets lezen over de ideeen van gedachten van de nieuwe rentmeester. Uit de contacteh, die het be- stuur van de Vrienden met hem heeft, is gebleken, dat ook hij oog heeft voor de diverse belangen, die op Twickei wel eens willen botsen. Het bestuur gelooft, dat de moeilijke taak van rentmeester in vertrouwde handen is gebleven. De Twickeler Heren draven nog even op in een terugblik. Wie er geweest is, weet dat de tentoonstelling een groot succes was en nog is, want hij staat nu aan de andere kant van het land. In Wassenaar. Over onze laatste Twickeldag schrijft ons lid, de heer Berghuis. We nemen aan, dat elke deelnemer het met hem eens zal zijn: Het was een goede dag. Hiermee is het bestuur een traditie begonnen, die doorgezet moet worden. We zijn eigenlijk benieuwd wie van de leden last heeft gehad van de afsluiting van de weg Borne-Delden. In ieder geval is er een discussie geopend over deze verbinding. Wil iemand reageren? Graag! Een zaak, die niet in dit nummer ter sprake komt is de 380KV lijn. Er mag verwacht worden, dat de minister over niet al te lange tijd een beslissing zal nemen over het trac6. U weet, dat Twickei en het bestuur van de Vrienden een bezwaarschrift hebben ingediend. Dat van de Vrienden al wel een paar jaar geleden. Een reactie is er nooit op ontvangen. Nu is er een werkgroep Landgoederen, die nog een laatste poging doet, de minister van het ongelijk van zijn adviseurs te overtuigen. Lukt dat niet, wel, dan zien we het wel weer. Opruimen zoveel hecta- ren natuurgebied. In naam van? Ja, wat anders: de economie. De redactie

Twickelbulletin pagina 4 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel. Een plan, dat niet alleen veel onderzoek vereist, maar vooral overleg vraagt met veel mensen. Deze contacten kunnen alleen leiden tot positieve resultaten als begrip getoond wordt voor ieders probleem; als er een vertrouwensbasis aanwezig is. We mogen na 1 jaar constateren, dat de heer De Bruijn daarin geslaagd is!. Het bestuur vindt het bijzonder prettig u mee te delen, dat de arbeids- overeenkomst met de heer De Bruijn tot mei 1982 verlengd is. Samen met bestuur, overheden en anderen zal naar wegen gezocht moeten om aan dit belangrijke werk een meer definitieve vorm te geven. De vuilstort’t Rikkerjnk blijf.t>een ; nrioeilijke en duistere zaak. Ook na (prettige) gespreklieh met B ; ;en W. van Ambt-Delden en Gewestge- commiteerde de heer Henneberke zijn onze twijfels niet minder gewor- den. Enkele opmerkingen: a. Het lokatie-,onderzoek van het Gewest Twente is door de meerder- heid van Gewestraadsleden van de tafel geveegd. Kosten f 500.000,- (afval dus). Dezeafwijzing geschiedde niet, omdat het rapport niet degelijkvan opzet zou zijn, nee, de uitkomst was niet overeenkomstig hun ideeën: Groeps/Financiële belangen leidden tot allerlei po- litieke lobbies. b. Alle rapporten, die het Gewest tot heden uitbracht, vertellen ons dat uitbreiding van’t Rikkerink niet kan. c. Desondanks wordt van bovengenoemde zijden druk uitgeoefend om ’t Rikkerink te vergroten (verhogen), ook na chemisch afvalvond- sten. d. Gemeentes in Twente verdringen elkaar om te vertellen, dat overal . een tweede of derde lokatie mag komen, behalve op hun eigen grondgebied. e. Het wordt tijd.dat B. en W. van Ambt-Delden, na 13 jaar de vuilstort van Twente te zijn geweest, ’t zelfde doet. f. Het is verheugend dat de Stichting Twickel publiekelijk verklaard heeft, geen gronden voor uitbreiding van de vuilstort af te staan, be- houdens een strook rond de vuilstort voor het aanleggen van een eventuele ringvaart.

Twickelbulletin pagina 3 3 1988

Twickel actueel De provinciale weg . Sinds het verschijnen van het laatste Twickel bulletin heeft er ogenschijnlijk niet veel plaatsgevonden. De Provincie is nog steeds bezig met de planvorming, ondanks de negatieve brief van de drie Gemeenten Borne, Stad- en Ambt Delden. Verwacht wordt dat de planvorming dit jaar niet meer kan worden afgerond. Toch zullen we alert blijven, omdat wij negatieve gevolgen verwachten voor de verkeersluwe variant door de gewraakte brief van de drie Gemeenten. Teleurstellend is dat een van de drie Gemeenten de brief onbewust heeft ondertekend naar zij zelf zegt. Hopelijk kunnen we in het komende jaar flinke vorderingen maken met het verkeersluw maken van deze overbodige weg, zodat fietsers zich niet meer onveilig voelen en de belevingswaarde van dit unieke deel van Twickel volledig tot zijn recht kan komen. De golfbaan. Met het Stichtingsbestuur hebben wij indringende gesprekken ge- voerd over de plannen voor de aanleg van de 18 holes baan op Twickels gebied. Uitvoerig is stilgestaan bij de interpretatie van het Stichtingsstatuut. Het bestuur van de Vrienden is van mening dat het handelen van zowel de Stichting Twickel als de Vereniging Vrienden van Twickel gebaseerd moet zijn op het Stichtingsstatuut, en dat wij daarop aan- spreekbaar behoren te zijn. Het Statuut beschouwen wij als bindend element op het landgoed Twickel waarop een ieder het recht heeft zich te beroepen, zoals men vroeger beroep kon doen op de Barones . Zakelijk is de stand van zaken nu zo dat recentelijk de Stichting vijftien hectare landbouwgrond aangrenzend aan het voormalige landgoed de Haar heeft aangekocht. Daarmee kan het gedeelte van de golfbaan dat ten zuiden van de Krudersweg was geprojecteerd komen te vervallen. Ook is nu de ruimte geschapen om belangrijke aanwezige natuur- en landschapswaarden te sparen. Door deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel aan ons bezwaren tegemoet gekomen. Wij zien met belangstelling uit naar het nieuwe plan.

Twickelbulletin pagina 4 3 1988

De touristische fietroute. Naar aanleiding van ons ingediende bezwaar heeft de Gemeente Ambt Delden het ontwerp voor het fietspad in het Twickels gebied sterk gewijzigd en verbeterd. Zo is de breedte van het fietspad over een belangrijk deel van de lengte terug gebracht tot 1 m, i.p.v. de 1,5 m die in het oorspronkelijke plan was voorzien. Ook is gekozen voor een open verhardingsmateriaal afgedekt met gravel. Hierdoor ver- andert er ten opzichte van het bestaande gebruikte verhardingsma ­ teriaal niets. Wei vinden wij het jammer dat onze alternatieve route is afgewezen op bugettaire gronden, zodat een echte uitbreiding van de fietsmogelijkheden op Twickel nog niet mogelijk is. Tegen het verbeterde plan hebben wij geen bezwaren meer. De Bornse Beek Onlangs is door een groep Leidse studenten het alternatief op het Bornse Beek plan aangeboden aan het Provinciale Bestuur van Over- ijssel. Deze projectgroep heeft een natuur- en milieuvriendelijk waterbe- heersingsplan opgesteld voor het stroomgebied van de Bornse Beek. Het lijkt mij een goede gedachte om dit plan onder uw aandacht te brengen op een nog nader vast te stellen winteravond. Het plan bevat hele creatieve ideeen op het gebied van een integrale aanpak van de waterbeheersingsproblematiek in Twente en verdient daarom serieuze aandacht. Natuur- en heideterreinen. Na het gereedkomen van het beheersplan voor de natuur- en heide ­ terreinen, zie het Twickelbulletin no 1 van dit jaar, is een werkplan opgesteld om in een termijn van zes jaar het achterstallig onderhoud weg te werken. Voor de uitvoering van dit ambitieuze plan zijn veel vrijwilligers nodig, een veelvoud van zij die de afgelopen jaren onder leiding van Hans Langkamp aan dit broodnodige werk hebben deelgenomen. Graag wil ik belangstellende leden oproepen zich te wenden tot Hans. Lees hiervoor ook zijn artikel verder op in dit nummer. Zowel mensen voor het veldwerk als in de organisatie zijn van harte welkom. Doet u mee? Namens het bestuur wens ik u prettige feestdagen toe en een voor- spoedig nieuwjaar De voorzitter

Twickelbulletin pagina 4 2 1988

De golfbaan Ook in de zomervakantie heeft de Twentse Golfclub het plan tot het aanleg- gen van een 18 holes baan op Twickel ingediend bij de gemeente Ambt- Delden. De gemeente moet zich nu eerst uitspreken en een bestem- mingsplan wijziging voorstellen voordat wij weer aan de beurt zijn. Ondanks alles wat er de afgelopen maanden geschreven en gezegd is, heb ik goede hoop dat er nog een voor alle partijen aanvaardbare oplos- sing uit de bus kan komen. Wij zijn nog in overleg met het Stichtingsbestuur. De afwerking van de vuilstort’t Rikkerink Wij hebben bezwaar aangetekend bij het Samenwerkingsverband Twente tegen het aanpassingsvoorstel ter eindafwerking van het Rikkerink. Wij zijn van mening dat voordat de zware terreinsport paardecross en mennen op de vuilstort worden toegelaten, een onafhankelijk onderzoek moet aantonen dat deze sport geen nadelige gevolgen heeft voor de pri- maire functie van de vuilstort. Deze is het dudrzaam opslaan van vuil waarvan de aard en samenstelling niet volledig bekend is. Het doorzakken van het verontreinigde petcolaat naar het diepere grond- water dat is en blijft de grote zorg. In dit verband zou alleen bosbeplanting in aanmerking komen om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden en is een zware terreinsport niet toelaatbaar. De touristische fietsroute Bij de gemeente Ambt-Delden hebben wij bezwaar aangetekend tegen de voorgestelde route op Twickel. Het door de gemeente voorgestelde route ligt in een landschappelijk ge- voelig gebied en wij zijn van mening dat de daar aanwezige natuur- en landschapswaarden te veel zouden worden geschaad door de aanleg van het beoogde fietspad. Wij stellen voor om een andere route te volgen die minder inbreuk pleegt op het landschap. Onze route gaat vanaf de Noordmolen naar de Twicke- lerlaan richting Dikke steen en dan linksaf de Esch op richting de Lage Eschweg. Op de Lage Eschweg naar rechts richting Westerholtsweg en deze vervolgen tot de Schoolstraat, die aansluiting geeft op de oorspron- kelijke route langs de zijtak van het Twente kanaal. Het voordeel van ons alternatief is dat er ca. 2300 m. fietspad op Twickel bij komt waar tot nu toe nog geen fietsmogelijkheden waren. de voorzitter

Twickelbulletin pagina 5 2 1987

Zijn standpunt is dat provinciate wegen in de eerste plaats ver- keerswegen zijn en die komen niet in aanmerking voor een ver- keersluwe functie. Ook stelt de provincie voor om de weg te voorzien van een vrijlig- gend fietspad achter de bomen. Hier zijn wij en het Stichtingsbestuur van Twickel principieel te- gen, omdat het de geluidsoverlast in het bos alleen maar vergroot doordat er ongetwijfeld nog harder dan nu zal worden gereden en dat het bovendien onnodig verlies aan bos en natuurwaarden met zich meebrengt. d. Het plan Bornse beek Onder leiding van de Natuur- en Milieufederatie Overijssel is een brief naar het Waterschap Regge en Dinkel uitgegaan met het verzoek om minder milieu-onvriendelijke alternatieven voor het Bornse beek plan in overweging te nemen. Het waterschap heeft hierop positief gereageerd en een eerste bespreking heeft inmiddels in juni plaatsgevonden. De voorzitter.

Twickelbulletin pagina 4 2 1987

Wat voor toekomstperspectief laten wij aan de komende genera ­ tes over als we maar doorgaan met het vervuilen van bodem en lucht in onze individuele jacht naar korte termijn belangen? Het lijkt er op dat ons milieu nog nimmerzo bedreigd is geweest in de geschiedenis als nu. Helaas leert ook de geschiedenis dat ereerst een ramp moet plaatsvinden voordat de politieke wil er is om ingrijpende maatregelen te nemen. Een droevige gang van zaken, die maar moeilijk is te begrijpen. Anderzijds is het een immense uitdaging om in deze schier uit- zichtloze situatie te zoeken naar een oplossing van deze levensbe- dreigende problemen. Ook lijkt het mij dat in deze uitdaging veel en bevredigend werk schuil gaat. Dat veel mensen de natuurbescherming op het landgoed Twickel ter harte gaat blijkt ook uit de gestage groei van ons ledental tot meer dan 400 leden in 1987. Het is goed te merken dat ook steeds meer jonge leden zich melden. In een democratie speelt naastde inhoud van hetargumentookhet maatschappelijk draagvlak m.a.w. het aantal een grote rol, dus ook vanuitditoogpuntzijn nieuwe leden van harte welkom. b. ’t Rikkerink In juli is afwijzend beslist door de Raad van State over het beroep dat de omwonenden hadden ingediend tegen het brengen van het vuil in de jaren 1984 en 1985. In principe moet het tijdelijk gestorte vuil worden verwijderd, het ziet er echter naar uit dat de inklinking van de vuilstort groter is dan verwacht en dat daardoor voldoende ruimte ontstaat om binnen het vastgestelde landschapsplan van 1983 dit vuil alsnog te ber- gen. Voorlopige hoogtemetingen van de I.S.T. wijzen uit dat deze ruim ­ te er zal zijn in 1990. Omdat voor ons de uitvoering van het landschapsplan maatge- vend is, lijkt het ons een acceptabele oplossing. c. De weg Delden-Borne In juli heeft een gesprek plaatsgevonden met de gedeputeerde Lannink van het college van G.S. in Overijssel. Het gesprek dat op het kasteel plaatsvond, is voor ons vrij teleur- stellend verlopen, doordat de heer Lannink zich formeel opstelde tegenover ons pleidooi van het verkeersluw maken van deze provinciale weg.