Twickelblad_17_2008_zomer

Twickelblad zomer 2008

Levendige discussies over Levend Landgoed In het vorige Twickelblad (Voorjaar 2008) stond in de rubriek Van de Rentmeesterij en op de Vriendenpagina al iets over Twickel Levend landgoed te lezen. De provincie Overijssel, de regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de omlig- gende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente, hebben de handen

Paginanummer: 4
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

3 IAARGANG I 7 WINTER 2Qo8 Twickel mm r.‘. * It J§ m £ENTM EESTERIJ gjjpl* De verstedelijkte randen Twickel Stadsranden vormen de overgang van het stedelijk gebied naar het buiten- gebied. In de afgelopen eeuw zijn bijna alle stadsranden steeds verder opgerukt, maar… het einde lijkt in zicht. De bevolking neemt nauwelijks meer toe

Paginanummer: 3
 • Bouwplannen
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

In het scenario ‘parkland’ gaat het om meer recreatiemogelijkheden en ontwikke- lingen in stadsranden. Hier zal het land- goed samen met de omringende gemeen- ten meer de rol van gastheer innemen en rekening houden met sociale aspecten en esthetiek. In dit scenario worden recrea- tieve routes ontwikkeld, zoals een herstel van de ‘Umfassungsweg’, maar ook

Paginanummer: 5
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_17_2008_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2008

Vrienden van Twickel Twickel Levend Landgoed Landgoed Twickel neemt in Twente al eeu- wenlang een unieke plaats in. Helaas laten maatschappelijke en economische ontwik- kelingen ook zo’n historisch landgoed niet ongemoeid. De druk op de randen van het gebied vanuit de omliggende kernen, de behoefte aan extra ruimte voor wonen, werken en recreatie, de wens

Paginanummer: 9
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_16_2007_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2007

•‘ ■ *&■.**•♦* v,# A A -..jfc Ruimtelijke visie Twickel Enkele jaren geleden hebben de Stichting Tu/ickel en de Provincie Overijssel een ruimtelijk onderzoek laten uitvoeren naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een Belvedere-subsidie. Het belangrijkste onderdeel is het plan om de rondweg van

Paginanummer: 3
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Ronde tafel conferentie tot 29 oktober Openstelling Tuinen van Twickel. Openings- tijden ma. tot en met vrij. van 11.00 – 16.30 uur. De kassa sluitom 15.30 uur. De moestuin van Twickel is open tot 26 novem- ber. Openingstijden op wo. en vrij. van 13.30 – 16.00 uur. 18 augustus Openstelling park Hof te Dieren in

Paginanummer: 27
 • Bedreigingen
 • Fauna
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Naar nieuwe perspectieven voorde landbouw op Twickel Projectgroep landbouwuniversiteit Wageningen onderzoekt toekomst van landbouwbedrijven Het landgoed Twickel beslaat circa 4000 ha waarvan onge- veer 2000 ha in gebruik is bij zo’n 65 actieve pachters. De pachterscommissie constateert dat doorgaan op de huidige voet (huidige bedrijfsstructuur, activiteitenpakket en cul- tuurtechnische situatie) op termijn problemen voor het

Paginanummer: 17
 • Landbouw
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_4_97

Twickelblad 4 (winter) 1997

Gerard Bijen wil meer aandacht voor de landbouw op landgoed “Boerenbedrijven op Twickel moeten zich in de toekomst kunnen ontwikkelen” Het gemengde bedrijf met melkvee, varkens en pluimvee hoort bij Twickel. Gerhard Bijen (52) lid van de pachters- commissie van Twickel, is van oordeel dat de meeste land- bouwbedrijven op Twickel niet zonder varkens als

Paginanummer: 7
 • Landbouw
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Landgoedbeheer vraagt wijsheid en duurzaamheid Sinds 1981 heb ik het voorrecht mee te mogen werken aan het behoud van Twickel als natuur- en cultuurmoment. In dat jaar startte de natuurwetenschappelijke inventarisatie van Twickel, die de beste basis moest gaan vormen voor het beheer van natuur en landschap van het 4000 ha grote land- goed. De

Paginanummer: 6
 • Opinies
 • Toekomst Twickel
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Een schot voor open doel “Hoe moet Twickel in de 21ste eeuw de waan van de dag doorstaan?” Met deze vraag legt de redactie de bal aan de voeten van een aantal gastauteurs. Die hoeven hem alleen maar in te schieten. Ikzelf doe niet liever, overtuigd als ik ben van de grote betekenis die particuliere

Paginanummer: 3
 • Opinies
 • Toekomst Twickel