Twickelbulletin pagina 8 1 1990

Twickel! eoi Me4£e!ftors4 Van het vroegere uitgebreide Twickelbezit maakten meerdere schrij- vers in het verleden melding. Over Nettelhorst als onderdeel daarvan leverden o.a. Harry Wonnink (1)en R.W.A.M. Cleverens (2) een bijdra ­ ge van recente datum nog. Een reis van de Vereniging ’’Vrienden van Twickel” langs de diverse bezittingen in het recente verleden, bracht de deelnemers bij de schamele resten van wat vroeger kasteel Nettel ­ horst was. Van de eens zo bekende Havezathe Nettelhorst, in de buurtschap van dezelfde naam, onder de gemeente Lochem en liggend aan de weg van Lochem naar Borculo is niet veel meer over dan enkele muurres- ten. Een door grachten omgeven buitenplaats, waarop een fraai ge- restaureerd ’’bouwhuis” staat, verraadt de glorie van het verleden. Het kasteel ging door verkoop in 1834 over in handen van de toenma- lige Heer van Twickel, baron J.D.C. van Heeckeren (1809-1875). We- gens gebrek aan bewoning raakte het kasteel in verval en in 1875 werd het afgebroken. Een gedeelte ervan bleef als ruTne bewaard voor het nageslacht (3). Resten van het kasteel werden na de afbraak overge- bracht naar Twickel. Een uit Nettelhorst afkomstige schoorsteenman- tel siert er de grote eetzaal. Kunstig houtsnijwerk verraadt de hand van de meester, die, waarschijnlijk in 1760, toen kasteel Nettelhorst werd verbouwd, daarin zijn ongelooflijk vakmanschap heeft gelegd. In deze schoorsteenmantel is opgenomen het portret van Walraven van Heeckeren (1643-1701), destijds Heer van Nettelhorst, Landdrost van de Graafschap Zutphen, gecommitteerde ter Staten-Generaal, hoofdschout van de stad en meyerij van ’s-Hertogenbosch, gezant in Zweden en aan onderscheiden Duitse hoven (4). Dit portret legt de verbinding van de laatste bewoners van Twickel, de Van Heeckerens, met die van Nettelhorst uit dezelfde stam. Sterker nog, mogen we De Haas (5) geloven, het is als een eerbetoon aan het stamhuis van alle Van Heeckerens nadien. Walraven stamde uit, wat Simon Schama noemt, een der ’’grote dy- nastieen…de Friese Aylva’s of de Gelderse familie Van Heeckeren van Enghuizen” (6), welke laatste tak eveneens zijn oorsprong heeft in Nettelhorst. Walravens voorouders waren sinds 1509 beleend met Nettelhorst, een leen ’’ten Zutphensen regte” (7). Het kasteel zelf dateert van nog aanzienlijk vroegere datum. Tenminste vanaf het begin van de 13e eeuw werd het bewoond door een adellijke familie, die de naam van deze havezathe droeg. Walraven van Heeckeren, in successie met Nettelhorst beleend, was genoemd naar zijn grootvader (1576-1645), die in het eerste kwart van de 17e eeuw het landgoed uitbreidde door aankoop van steeds