B. Golfbaan. Zoals u ongetwijfeld al uit de dagbladen hebt vernomen is er plotseling veel publiciteit losgebarsten rond het voorlopige plan van de Twentse golf- club om een 18 holes golfbaan aan te leggen op en rond het voormalige landgoed de Haar, dat sinds enkele jaren eigendom is van de stichting Twickel. Het landgoed de Haar, dat tegen Twickel aanligt, is aangekocht ter com- pensatie van het verlies aan gronden als gevolg van de vele onteigeningen in de afgelopen decennia. Het beoogde plan beslaat ca. 60 ha waarvan grofweg 40 ha in bosgebied is gesitueerd en 20 ha op cultuurgronden. Alhoewel wij zeer wel oog hebben voor de opvatting van de stichting Twickel om naar een gezond financieel beheer te streven, zijn wij als bestuur van de Vrienden van mening dat hethuidige plan niet tot uitvoering moet komen. Aanleg van dit golfveld zou betekenen dat een groot aantal hecta- ren bos zou moeten worden geveld, en dat achten wij in strijd met het stich- tingsstatuut. Het verlies aan natuur- en landschapswaarden alsmede het feit dat het golfterrein niet toegankelijk is voor het publiek, zijn voor ons zwaarwegende argumenten geweest in onze afweging. Mochten zich echter in het definitieve ontwerp nieuwe feiten en gegevens aandienen, dan moet een heroverweging van ons standpunt mogelijk zijn. De voorzitter In Memoriam: Ons bereikte het bericht dat op 26 maart j.l. plotse ­ ling is overleden de heer J.W. Overweg. De heer Overweg is vanaf de oprichting een be- langstellend lid van onze vereniging geweest. Hij was nog aanwezig op de jaarvergadering van 23 maart j.l. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Het Bestuur.