Eerst iets uit de Nota Nationale Parken. Om een mogelijkheid te hebben allemaal over hetzelfdete spreken is het goed een definitie op te stellen. Dat heeft de samenstellende commissie dan ook gedaan. Een nationaal park is een aaneengesloten gebied van tenminste 1000 hectare, bestaandeuit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en een bijzon- der planten- en dierenleven. Vrienden vanTwickel zullen nutiaast aan ”hun” landgoed denken. Toch past dat m.i. niet onder het begrip Nationaal Park. Twickel is niet all een een natuurgebied, het wordt ook nog agrarisch benut. Het gebied is ook niet zo zeer bedreigd. Het beheer van Twickel is toch hoofdzakelijk ge- richt op behoud van het bestaande. Voorbeelden van Nationale Parken worden in de Nota gegeven. In onze samenleving zijn dat de Weerribben in de Kop van Overijssel en de Haarlerberg-Holterberg. Twee gebieden, die nu al practisch geheel in handen zijn van de overheid of van organisaties, die behoud van de ge ­ bieden nastreven. Het is zeer duidelijk niet de bedoeling van de Regering deze gebieden af tesluiten voorbezoekers. Integendeel,zezullen worden ingepast in het totale welzijnsbeleid in ons land. We citeren: Het beleven van de schoonheid van het landschap, de opbouw van de vegetatie en de in het aanwezig planten- en dierenleven besloten waarden. Uitditcitaat isdeintentie wel duidelijk. Wiezijn vrijetijd wil beleven in de natuur kan inzo’n gebied terecht. Plaats voor lawaairecreatie e.d. zal er niet worden ingeruimd. Ook de omgeving van het park zal aan eisen moeten voldoen. Een Nationaal Park zal moeilijk kunnen bestaan met een groot industrieter- rein vlak naast zich. Al met al dus een ingreep van groot belang. De Regering heeft dit natuurlijk ook duidelijk ingezien en er de passen- de maatregelen voor ontworpen. Als eerste en misschien wel belang- rijkste is de inspraak van de bevolking geregeld. Immers het wonen en werken bij een Park zal er door betnvloed worden. Wie zich daardoor in zijn bestaan bedreigd voelt, en dat is bij de fandbouw niet ondenkbaar, kan dit laten weten. De inspraak is geregeld door de instelling van de z.g. Planologische Kernbeslissi.ng, afgekort tot P.K.B. De Regering legt haar beleidsvoornemensneer in een nota en maakt dat bekend. Deze nota’s of samenvattingen daarvan zijn voor eenieder te verkrijgen. Individueel of in groepsverband kan men de zaak bestuderen en zijn mening kenbaar maken. DeGroeneOrganisaties maken van deze