Twickelbulletin pagina 30 12 1981

V De vicarie trium regum door Aafke Brunt Delden had in 1760een uitgebreidehervormdegemeente: erwaren meer dan 1300 lidmaten. In navolging van Oldenzaal, Ootmarsum eh Goor, waar de hervormde gemeenten al bij 1000 lidmaten een tweede predi- kant installeerden, stichtten de heer van Twickel en de burgemeester van Stad Delden een tweede predikantsplaats. In 1745 volgde Unico Wilhelm graaf van Wassenaer Obdam zijn overleden broer Johan Hendrik op als heer van Twickel. Hij werd in Delden gedoopt op 2 november 1692. Als 18-jarige ging hij rechten studeren in Leiden. Na beSindiging van zijn studie maakte hij in de jaren 1717en 1718 een grote reis door Europa, hetgeen wellicht een bron van inspiratie is geweest voor zijn tussen de jaren 1725-1740 gecomponeerdemuziekstukdeConcerti Armonici. In 1723 huwde hij de Friezin, Dodonea Lucia van Goslinga; uit welk huwelijk drie zoons werden geboren, onder wie Carel George van Wassenaer Obdam. Hij vervulde ambassadeursposten in Parijs en Keulen en kreeg onder meer zitting in de ridderschap en steden, de Saten van Overijssel en de Oostindische Compagnie. De medestichters, de burgemeesters van Delden, vormden met elkaar een college van zes personen. Hierin hadden zitting: Derk Meylink, H. van Heek, Jan de Reiger, Gabriel Weerman, Helmig Helms en Coenraad Gewin. V i De gelden voor de stichting van de predikantsplaats kwamen voor de helftuitdevicarieTrium Regum. Een vicarie is een instituut, dat nog uit de rooms-katholieke periode stamt. Kort gezegd is het een kerkje in een kerk. De vicarie was gewijd aan een heilige voor wie een hulp-pastoor, devicaris, aan een apart altaarde mis opdroeg. Grondbezitters, diezo’n vicarie bezaten, dekten de kosten meestal uit de opbrengsten van enige erven en/of gronden. Zo ook in Delden, waar de heer van Twickel rond 1600 maar liefst een zevental vicarieSn in eigendom had. Zoals meer voorkwam, bleven deze na de hervorming voortbestaan als fonds. In Delden vormdeeen klein part, bestaande uit f 20,— per vicarie, per jaar, een onderdeel van het tractement van de (eerste) predikant. De orga ­ nist, tevens koster, genoot een salaris van f 150,- per jaar, dat ook uit de gezamenlijke vicarieSn afkomstig was. Beiden mochten natuurlijkgeenaanleiding tot klachten teven. Dat gold dan in het bijzonderdedominee, die onder toezicht van de landheer, het