De Twickelbank uit Lage Het geld voor de Twickelbank is binnen. Dankzij de financiele medewerking van vele particulieren en de vrijgevigheid van een vijftal instellingen en stichtingen is onze vereniging erin geslaagd in de afgelopen zomer een bedrag van ruim 10.000 gul ­ den bij elkaar te brengen. Dat betekent dat de Laagse Twickel ­ bank, die overigens al een plaats gekregen heeft in de Grote Kerk te Delden, voor het nageslacht bewaard is gebleven. Zoals u zich zonder twijfel nog zult herinneren, moest er voor het prachtige kerkmeubel een ibedrag; van 9000 gulden op tafel ko- men. De actie heeft dus meer opgeleverd dan we voor de aankoop van de bank strikt nodig hadden. Maar ook het geld dat over is, krijgt een goede bestemming. De bank die in Lage sterk verwaarloosd is en bovendien op som- mige plaatsen beschadigd, is aan een onderhoudsbeurt toe. Die kunnen we nu ook betalen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de Twickelbank officieel aan de kerkvoogdij in Delden wordt overgedragen. Ons bestuur beraadt zich nog over de juri- dische vorm waarin de overdracht het best gegoten kan worden Zeker is dat iedereen die aan het behoud van de bank finan- cieel heeft bijgedragen, over niet al te lange tijd een uitno- diging zal krijgen om de overdracht bij te wonen. Op deze plaats willen wij nu alvast iedereen danken die zo spontaan aan onze oproep gehoor gegeven heeft. Zoals bekend heeft de kerkbank die nu dankzij de bemiddeling van onze vereniging in Delden terechtgekomen is, gedurende 300 jaar in de hervormde kerk van het Duitse grensplaatsje Lage gestaan. De kerk werd in de jaren 1687 en 1688 gebouwd in op- dracht van de heren van Twickel die 30 jaar eerder de heer- lijkheid Lage hadden gekocht. De eigehaar van het kerkje, het kerkbestuur van Lage, liet het eeuwenoude gebouw begin dit jaar *grondig opknappen en vrijwel alle historische voorwerpen an versieringen die aan het stichtingsjaar en de stichters herinnerden, verwijderen. De bank kwam in bezit van de Breck- lenkampse antiquair Kamp bij wie de conservator van het Rijks- museum te Enschede, drs. A.L. Hulshoff, hem terugvond. Op zijn verzoek heeft onze vereniging in samenwerking met de Juniorka- ffl er Twente het initiatief genomen om het kostbare kerkmeubel, dat zo nauw met de geschiedenis van Twickel verbonden is, te r edden en er een nieuwe, zinvolle bestemming aan te geven. Dankzij de medewerking van vele Twentenaren is dat nu gelukt.