Twickel acfueel a. Provinciale weg Delden – Borne Het verkeersluwmaken vandeze provinciale weg doorTwickel isweer een stapje dichterbij gekomen. Het blijkt dat in het kader van het overdragen van wegen van de provincies naar de gemeenten de weg Delden – Borne hiervoor in aanmerking komt. Dit nu heeft het gemeentebestuur van Ambt-Delden er toe gebracht haar standpunt in heroverweging te nemen, en dat een verder verzet tegen de verkeersluwe plannen niet meer zinvol is. Het bestuur van de Vrienden van Twickel is aangenaam verrast met de nieuwe houding van het Ambt-Deldens gemeentebestuur. b. DeGolfbaan De gemeenteraad van Ambt-Delden heeft in tweede instantie haar fiat gegeven aan het gewijzigde MER-rapport van de Twentse Golfclub. Aanvankelijk was een meerderheid van de raad van mening dat het plan teveel verlies van natuur en landschapswaarden zou veroorza- ken, terwijl bovendien voor de omliggende landbouwbedrijven er teveel beperkingen zouden komen als gevolg van het verzwaren van de hinderwetnormen. Wij krijgen nu de gelegenheid om via de inspraakronde onze mening kenbaar te maken over de inhoud van het rapport. Het zal een niet gemakkelijke afweging worden omdat de problema- tiek nogal gecompliceerd is. Wei is duidelijk dat we over het plan zoals het er nu ligt niet enthou- siast zijn. c. ’t Rikkerink Ondanks de toezegging van het gemeentebestuur van Ambt-Delden om bij de planologische invulling van de voormalige vuilstort alleen rustige recreatie-vormen te zullen toestaan zijn er nu toch plannen om een lawaaisport als kleiduivenschieten toe te laten. Dit terwijl er nota bene een gemeentelijke verordening is die het kleiduivenschieten verbiedt. Evenals de buurtbewoners zijn wij met deze ontwikkeling niet geluk- kig. Onlangs zijn er oefenschoten gelost en is door TNO gemeten aan de veroorzaakte geluidsgolven. We zullen de gang van zaken alert vol- gen en indien nodig bezwaar maken.