Uitnodiging Jaarvergadering Komt u op 13 april ook naar de Jaarvergade ­ ring van de Vrienden? Er moeten enkele nieuwe bestuursleden wor- den gekozen, dus uw stem telt. Na de pauze is er een video-film, gemaakt door de heer Meyling. U kunt dan het oude Twente nog eens zien. Bestuursmededelingen Provinciale weg Delden – Borne De mededeling van de Provincie Overijssel, dat ze bereid is de 053 Delden – Borne verkeersluw te maken, verheugt ons bijzonder. Ook de weg via Azelo zal, i.v.m. mogelijk sluipverkeer, in plan betrokken worden. Over de definitieve uitvoering zal nog nader overleg plaatsvinden. Voorwaar, een succes! Golfbaan De aanleg van een golfbaan op ’t landgoed Twickel wijzen wij in principe niet af. Wei zijn wij van mening, dat de aanwezigebelangrijke natuur- en landschapswaarden gespaard moeten blijven. Door’t verwerven van nog meer landbouwgronden wordt een moge- lijkheid geschapen om een evenwichtig plan op te stellen. Naar aanleiding van de startnotitie MER-golfbaan op ”De Haar” heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel verschillende schriftelijke vragen gesteld in kadervan de MER-rapportage. We zullen een definitief oordeel uitspreken als de MER-rapportage bekend is. De planvorming zullen we kritisch blijven volgen.