Twickelbulletin pagina 18 8 1979

TWICKELSE ERFNAMEN door b.j.hekket Assing komt van Asso, in het Fries nog altijd als Asse be ­ staat; hij stamt van “asca”, de boomnaam “esch” (in de oude spelling). Van essenhout maakte men speren en zo werd de betekenis van het woord “speer”; namen van wapens waren een geliefd naamselement bij de krijgshaftige Germanen. Maar ook met Assink past voorzichtigheid: Assink bij.Lonneker heette in 1330 Atsing, van Atso, in het Fries nog Atse; hij is afgeleid van Atto, van het woord “atha”, dat “landgoed” betekende. Zo’n naam illustreert het belang dat grondbezit voor de germanen had. Averink heette, zoals we zien, eerst Overingh en later Averijng; het verschil in spelling spruit voort uit de on- zekerheid over de juiste weergave van een klank, die het midden tussen “aa” en “oo” hield. Vandaar namen als Aver- dijk, Averes en Avergoor naast Overdijk, Overes en Overgoor. Een vergelijking met het erve Overing bij Beuningen, in 1381 Overdinc, bewijst dat we aan een voornaam Overd moeten den- ken, die als Offert in het Fries nog bestaat en waarvan de achternaam Offringa stamt. Offert is ontstaan uit Otfried, uit “od”, dat “grond(bezit)” betekende en “frithu”, vrede, bescherming; oorspronkelijk betekende dit woord echter “or heining”; het Twents kent nog een werkwoord “vriejen”, om- heinen. Soms echter gaat Avering op ouder Avereng terug en dan is de betekenis “over de eng gelegen”. Belling kan stammen van “balu”, dat “slecht” betekende en dat in het Engels nog bestaat als “baleful”, verderfelijk. Maar Bellink kan ,ook van Beldink stammen en dan moeten we uitgaan van Beldo, een variant van Baldo, van “bald”, stoutmoedig. Het engelse “bold” heeft nog deze betekenis; wij kennen nog “boud”, in een uitdrukking als “boud gespt° ken”. Dubbelink komt van Dubbeld, een nog bestaande voornaam, ontstaan uit germaans Theudobald; het eerste element “theu do” betekende “volk” en is een van de vruchtbaarste naams elementen, waarvan talloze namen zijn afgeleid. Eggerink van Egger of Eggerd; het erve bij Beckum heette 1495 Eggerding. Egger komt van Agiheri, Eggerd van Agihardi “agi” betekende “scherp”; wij kennen het uit de naam van d®