Twickelbulletin pagina 14 3 1988

lets over de buitenbezittingen van Twickel Tijdens de Twickeldag heeft de rentmeester een aantal bijzon- derheden verteld over de bezit- tingen van Twickel in Gelderland. Om dat ook voor de niet-aanwe- zigen kort samen te kunnen vat- ten, heeft de redactie een ge- sprek met de heer Schimmel- penninck gehad over deze mate- rie. Over de Nettelhorst hebben we al eens een bijdrage opgeno- men. Een nogal gewelddadig stukje was dat. Wie daar zo staat bij de ruïnes kan zich dat nog moeilijk voorstellen. Wei, deze brokstukken van het verleden zullen zo blijven liggen, zoals u ze gezien hebt. Er zijn geen plannen er nog ooit weer een huis van te maken. Het enige wat in de nabije toekomst staat te gebeuren is het schonen van de grachten. Dat betekent, dat ze weer behoorlijk water zullen gaan bevatten en dat is van be- lang voor het omringende bos. Als begeleidend verschijn- sel mogen we dan natuurlijk ook een veranderende dierenwereld verwachten. Open water trekt watervogels. Het H uis te Dieren was na de oor- log verdwenen. De Barones had plannen om op dezelfde plaats een rusthuis te bouwen. Het zou ingericht worden voor adellijke oude dames. Deze ideeen heb ­ ben ook een uitwerking gekre- gen. Er waren zelfs al plannen gemaakt voor een uitgifte van de grond in erfpacht. Helaas voor de dames, de ont- wikkelaar ging failliet. En dus ligt heter nog netzo bij. De Stichting loopt met gedach- ten om op de plaats van het Huis een appartement te bouwen van 10 of 12 wooneenheden. Deze eenheden zouden dan verkocht kunnen worden. Van een derge- lijke opzet zou stellig een goede invloed uit gaan op de omgeving. Het park blijft dan wel onder Twickel, zodat ook dat goed on- derhouden kan blijven. Zoals ge- zegd, het zijn nog maar gedach- ten. Tot een concrete uitwerking moet nog besloten worden. Bij het gebied van Dieren beho- ren nog een vrij groot aantal hec ­ tares bouwland en uiterwaard. Omdat een deel daarvan on ­ der de Relatienota valt, is het voortbestaan in de huidige vorm wel vrij zeker. Een ander deel valt onder het regiem van een Water- wingebied. Ook dat legt beper- kingen op aan de gebruiker. Een reele bedreiging vormen de plannen tot het doortrekken van de autosnelweg. Aardig was het te horen, dat de vroegere bosbaas Van Voorst nog onder de baron heeft ge- diend. Het zou leuk zijn eens met zo’n man te praten over zijn her- inneringen. Wie komt daar nog eens in de buurt? Ook vertelde de rentmeester, dat in Dieren nog na de oorlog drui- ven werden verbouwd, die met de trein naar Twickel werden ge- zonden.