Twickelbulletin pagina 12 3 1988

deze haan staat bijzijden boven het uurwerk, en kraait op den 4 den 8 sten en den 12 de slag, en even zo of eenen natuurlijken haan zig laat horen. ie- der aanschouwer is het van het wonder voldaan, dog niemand weet zig een denkbeeld te maken van deze uitvinding enz. Den 3 den zette men de reis voort tot Nancij, 37 uuren verwijdering, dog in 12 uren afgelegt door dat er een Coerier voor uit ging te paard die aan ie- der post de paarden in orde liet brengen was er bijna geen oponthoud. Des avonds in den besten welstand aan te zijn gekomen, herinnerde den Hr. v. TW. iets in Homburg te hebben vergeten en zulks had de gevolgen, ^ om £ij den anderen dag terug te zenden en ZHWGeb zetten de reis verder na Parijs voort dewelken nog 80 uren hadden te maken. Zoo begat ik mij dan den 4 de op de terug reis en kwam den 6 den in den besten orde weder te Homburg. en na mijne zaken verigt te hebben keer- de ik naar Frankfort terug om daar te vernagten, en des smorgens plaats in de diligence die om 7 uren vertrok, en reisde daarmede door tot Parijs en kwam na eene reis van 3 dagen en 3 nagten gelukkig den 10 den smor ­ gens om 5 1/2 uren te Parijs aan alwaar men eenige dagen hoopte te blij- ven. Na een verblijf van 11 dagen in Parijs, ging men de weg of reis aannemen naar London en wel den 21 van Parijs tot Beavais is 19 uren. alwaar men des avonds, na den helen middag regen gehad te hebben, aankwam ge- logeerd in het Hotel de Londren. een goed Logies dog weinig genot van het zelve smorgens den 22 om 5 uren stond men wederom op vertrek om- dat men nog 29 uren had af te leggen voor dat men te Bolonge was; doch door het ongunstige weder werd onze plan niet volbragt, en moesten over- nagten in eene stad genaamd? gelegen op eenen hogen berg, gelogeerd Hotel de Angeletere, zoo had men dan den 23 ste nog 9 uren per post af te leggen voor dat men te Bolnge was, en kwamen aldaar om 10 1/2 uur na ons daar een weinig uitgerust en verfrist te hebben in het Hotel de Bain, pakte men het nodige voor Londen in 3 koffers en lieten de rest met de koets te Bolnge en begaven ons alzoo om 2 1/2 uur op de Boot op zee maar hadden geen gunstig weder maar moesten dobberen met storm en onweder en regen en wind. Velen hadden het zeer zwaar en hevig ziek, ja bijna doods benaauwdhe- den dog heb ik het geluk voor ziek bewaard te blijven, en kwamen des avonds om 6 uren te Festone behouden aan in het Hotel Paviljoen dog heb ik vooraf nog bijna 1 1/2 uur nog te wagten al eerder ik de goederen in mijn bezit zoude krijgen van alle pasesier werd het in beslag genomen en in het Kustumhaus gebragt, om aldaar te zien of liever te onderzoeken. of er zig wat bevond hetgeen inkomende regten vereiste te betalen en daar ieder zijn zaken moet open maken om het na te laten zien is er schielijk 2 uur verdwenen.