Kasteel TWICKEL: ADEL en KLOKKEN Ik vertel geen nieuws, wanneer ik schrijf, dat in het verleden adel- lijke personen nauw betrokken zijn geweest bij de aankoop en het schenken van bronzen torenklokken. Enerzijds betrof het hier klokken voor de plaatselijke kerktoren, anderzijds ging het om klok- ken voor het eigen woonhuis. Ook een enkele adellijke bewoner van het Kasteel Twickel heeft zich met torenklokken bezig gehouden en wel voor de torens van de Ned. Herv. Blasiuskerk in Stad-Detden en de Reformierte Kirche in Lage (Graafschap Bentheim) alsmede voor het eigen kasteel in de Deldener Es. In het navolgende zullen alleen de klokken van Lage en Kasteel Twickel ter sprake komen: het onderzoek naar de klok ken in de Blasiustoren heb ik nog niet afgerond, is, wegens zijn lange en interessante geschiedenis eigenlijk een hoofdstuk apart. Alvorens tot de beschrijving over te gaan wil ik gaarne mej. Aafke Brunt (archivaris van Twickel) oprecht dank zeggen voor haar meer dan bereidwillige medewerking tijdens mijn archiefonderzoeken in Twickel; zij stelde ook de afbeelding van het wapen bij dit artikel beschikbaar. Verder dank ik het Gemeente-archief van Helmond, dat mij via de Leeszaal van het Rijksmuseum Twente dossiers uit het archief van de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen, dat onderzijn berusting is, toezond. LAGE In het Jaarboek Twente 1978 (biz. 124-141) publiceerde H.H.Hagens een artikel onder de titel ”Een Nederlandse Kerk in Duitsland: een Twentse aangelegenheid”. Hierin kan men lezen, dat Adolph Hendrik van Raesfelt, die in 1650 trouwde met Amadea Isabella van Flodorff, met het plan rondliep om in Lage een kerk te laten bouwen; de inwoners behoefden dan niet meer naar Ulzen om er te kerken. Adolph Hendrik, die heer van Twickel en Lage was, overleed in 1682 en kon zijn plan niet meer ten uitvoer brengen. In 1687 vervulde de weduwe Amadea Isabella de wens van haar man, dat wil zeggen, zij liet in Lage een kerk bouwen, die in 1688 in ge- bruik genomen werd. In dat jaar ook werd in het torentje een klok aangebracht, die in 1688 door een Amsterdamse gieter – naar ik aanneem Claude Fremy – gegoten was. Deze klok woog 322 pond, of, zoals de stukken in het Twickel-archief omstreeks 1854 vermel- den: ongeveer 153 1 /2 Ned. ponden. Dit komt ongeveer overeen met ons kilogram. Haar diameter was 65 Ned. duim en vermoedelijk was haar toonhoogte e2. Ik kan niet zeggen, of de klok een kroon had.