De Walburg Pers Lectori Salutem, Gaarne willen wij fangs deze weg uw aandacht vragen voor de zojuist verschenen uitgave ’’Mandegoed Schandegoed, de markeverdelin- gen in Oost-Nederland in de 19e eeuw” door dr. H.B. Demoed (ISBN 906011.568.6, prijs / 39,50). Mandegoed, goed in mandelig, gemeen- schappelijk eigendom, strekt de eigenaar tot schande was de gedachte die reeds aan het einde van de 18de eeuw leefde. Wetgeving in het begin van de 19de eeuw leidde tot verdeling van de gemeenschappe- lijke markegronden onderde eigenaren van de gerechtigde boerenerven. Hiermee kwam een einde aan het eeuwenoude instituut marke. In deze studie wordt nagegaan wat de verde- lingen betekenden voor de verschitlende so- ciale groeperingen in de marken – de ge- waarden en de ongewaarden – en wat de ruimtelijke gevolgen van de delingen waren. Aan de hand van een voorbeeldmarke, Azelo in Ambt Delden, wordt aanschouwelijk gemaakt wat de verdeling betekende voor de individuele boer. Wij stellen het zeer op prijs als u de leden van uw vereniging infor- meert over het verschijnen van de uitgave. Het boek is te verkrijgen via uw plaatselijke boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, De Walburg Pers.