pagina 9 zomer 1997

Nalatenschap “Lieve dogter, A1 wat een vader hart vermag Aen milde heylwensch op te geven Vereenigt sig op deesen dag Om U een lang voorspoedig leeven (…) Met ruim genot van ’s Hemels seegen Waer aen tog alles is geleegen Te wenschen met opregtigheyt En Vaderlijke teederheyt De Goede God zij U behoeder Hij make U tot een blijde Moeder Vervulle onser aller wensch! Dan word ik het gelukkigst Mensch Dan zal ik op mijn ouden dag Met al wat dankbaerheyt vermag Des Hemels goedheyt loven! Prijsen! En nedrig waren dank bewijsen.” Aldus een verheugde Carel George van Wassenaer Obdam aan zijn schoondochter Margaretha Helena Alewijn ter gelegenheid van de geboorte van zijn kleind- ochter Marie Comelie in 1799. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Margaretha sterft drie jaar later, 26 jaar oud, aan tuberculoze. Haar echtge- noot, Jacob Unico Wilhelm, de laatste graaf Van Wassenaer Obdam, hertrouwt in 1808 met Sophia Wilhelmina van Heeckeren van Kell, afkomstig van kas- teel Ruurlo. Het huwelijk is echter kinderloos en van korte duur. Jacob Unico Wilhelm overlijdt in 1812. Zijn nala ­ tenschap omvat het landgoed Twickel met circa 90 boer- derijen, vele losse landerijen en tienden. Verder twee hui- zen in Den Haag en de landgoederen Lage, Weldam en Kerhem (bij Ede), bezittingen in de gemeenten Wassenaar, Obdam, St. Pancras en Heer Hugowaard, en last but not least een pakket obligaties en certificaten ter waarde van 73.000 gulden. Na het overlijden van zijn moeder, Jacoba Elisabeth van Strijen, in 1816 komt daar nog een aanzien- lijk kapitaal bij. Marie Cornelie, het meisje aan wie de toekomst van Twickel is toevertrouwd, heeft een zwakke gezondheid. Zij lijdt aan jicht, een familiekwaal van de Van Wassenaers. Gelukkig heeft zij een levendig karakter en daarmee een sterke wil om te overleven. De vele mensen die haar na het overlijden van haar vader omringen zijn dol op het “kleine Keetje”. Naast haar persoonlijk welzijn en haar gezondheid houdt men zich ook bezig met haar bezit ­ tingen. Een van haar voogden, W.H.A.C. van Heeckeren van Kell, de broer van haar stiefmoeder, krijgt na het bereiken van haar meerderjarigheid volmacht om haar uitgebreide goederenbezitenomvangrijke kapitaal te beheren. In 1831 trouwt Marie Cornelie met zijn zoon Jacob Derk Carel. Een gelukkige keuze: aan zijn voortvarend beleid danken we de basis van het huidige landgoed. Door aankopen uit de verdeling van de markegronden weet Van Heeckeren de omvang van het bezit te verdubbelen. Hij bouwt nieuwe boerderijen en begint met de grootschalige aanplant van bossen. Unico Willem. In diens drie huwelijken wordt alleen in het tweede. dat met de Amsterdamse Margaretha Helena Alewijn, een nakomeling geboren: Marie Comelie die in 1799 het levenslicht ziet. 1810 Inlij ving van de Nederlanden bij Frankrijk. 1811 Bestuurlijke reorganisatie. De oude richterambten worden omgezet in gemeenten. Jacob Unico Willem wordt in 1812 burgemeester van Delden. Van Heeckeren 1812 De laatste graaf van Wassenaer Obdam overlijdt. Zijn derde vrouw Sophia W.P. van Heeckeren van Kell en haar broer Willem ontfermen zich over de wees Marie Comelie. 1813 Bevrijding en instelling van het Koninkrijk der Nederlanden. De adel wordt grotendeels in zijn oude rechten hersteld. Op Twickel getuigen hier- vande sedert 1815 geplaatstejachtpalen. 1816 De grootmoeder van Marie Comelie, Jacoba Elisabeth van Strijen over ­ lijdt. Het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag wordt verkocht. De opbrengst wordt besteed aan de aankoop in 1819/20 van het Hof te Dieren. 1818 Splitsing van de gemeente Delden in Stad en Ambt Delden. 1 830 Aanleg door J.D. Zocher van het landschapspark op Twickel. 1831 Huwelijk van Marie Comelie met Jacob Derk Carel van Heeckeren van Kell. 1 832 Aankoop door Willem van Heeckeren van Kell voor zijn zoon Jacob van een deel van de Gelderse Waard bij Zevenaar, andere delen volgen in 1847 en 1868. 1 834 Aankoop door Willem voor zijn zoon Jacob van het landgoed Nettelhorst bij Lochem. De aankoop wordt bekostigd uit het kapitaal van Twickel. 1838 Goedkeuring van het verdelingsplan van de marke Woolde. In 1841-1856 worden de marken rond Delden verdeeld. Van Heeckeren koopt veel van de gemeenschappelijke gronden voor de uitbreiding van het landgoed Twickel. 1 845 Verbouwingen en aanbouw van de Noordtoren op Twickel door de archi ­ tect R. Hesketh. 1 850 Kinderloos overlijden van Marie Cornelie. Haar echtgenoot is universeel erfgenaam. 1852 Jacob Derk Carel, inmiddels van Heeckeren van Wassenaer geheten. trouwt met Isabella Antoinette Sloet van Toutenburg. 1855 Geboorte van Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer in 1856 gevolgd door George en in 1858 door Rodolphe Frederic. 1 866 Aanleg van de spoorlijn Zutphen-Enschede over gronden van de landgoe ­ deren Twickel en Weldam. Jacob erft goederen in Borculo uit de nalaten ­ schap van zijn moeder Geertruida van Pabst van Bingerden. 1 872 Aanleg van een landschapspark in de Breede Riet door L.P. Zocher. 1 875 Jacob Derk Carel overlijdt. Zijn nalatenschap omvat een goederenbezit van circa 10.000 hectare, verspreid in het hele land. 1 883 De oudste zoon George overlijdt. Zijn bezittingen komen grotendeels aan Rodolphe. Deze bezit daarmee Twickel, Lage, Wassenaar en het meren- deel van de Gelderse goederen. Zijn zuster Maria Cornelia krijgt Weldam. Kemhem. de Noordhollandse goederen en goederen in de omgeving van Middachten. het huis van haar man W.C.P.O. van Aldenburg Bentinck. 1 885 Uitbreiding van het landschapspark op Twickel door E. Petzold.