pagina 9 zomer 1995

De Hagmolenbeek krijgt een face-lift Landschappelijk fraai deel van de Hagmolenbeek met een eeu- wenoude eik. De stichting Twickel heeft bezwaren tegen plannen voorde aanleg van een drie meter breed schouwpad op deze plek. Foto: A.H. Schimmelpenninck. De Hagmolenbeek loopt door het zuidelijke gedeelte van het landgoed Twickel. Ten oosten en ten westen van Beckum vormt de Hagmolenbeek over een afstand van vijf kilometer een lint door het landgoed. Enkele decennia geleden is de Hagmolenbeek hier genormaliseerd, de bochten werden voor een belangrijk deel afgesneden en een aantal stuwen is geplaatst. Desondanks zijn nog delen van de beek landschappelijk bijzonder waardevol, zoals de plek bij de solitaire eik op de foto. Het waterschap Regge en Dinkel die de beek beheert, heeft plannen om de ecologische waarde van de beek te verhogen. Zo wil men de stuwen vervangen door vistrap- pen waardoor de barrieres worden weggenomen. Ook wil men beplantingen aanbrengen en oeverzones maken waar ruimte is voor amfibieen. Deze plannen worden door de stichting Twickel toegejuicht. Wei zijn er bezwaren tegen de wens van het waterschap vrijliggende schouwpaden aan te leggen. Deze zijn bestemd voor de machines die de watergang moeten maaien. De bezwaren van de stichting richten zich hierbij vooral op een drietal aspecten. Het maaisel blijft liggen op de schouwpaden en zal hier een sterke verruiging veroorzaken; dit doet afbreuk aan de ecologische waarde van de beek. Door het aanleggen van drie meter brede paden wordt de beek een nog meer domi- nerend element in het landschap; dit doet afbreuk aan de kleinschaligheid die juist zo kenmerkend is voor het Twentse landschap. De onderhoudpaden vormen onbe- doeld een extra ontsluiting voor het publiek. Ook dit doet weer afbreuk aan de ecologische waarde van de beek. Het is te hopen dat in goed overleg toch een oplossing kan worden gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Albert Schimmelpenninck De Hagmolenbeek is op veel plaatsen “genormaliseerd”. Foto: A.H. Schimmelpenninck. MBB