pagina 9 winter 1991 tijdschrift

Vorsten bezoeken Twickel Vuurwerk voor stadhouder prins Willem V en Wilhelmina van Pruisen ”Dit huis is meermalen vereerd geweest met de tegen- woordigheid van koning Willem III”, zo meldt een aan- tekening in het huisarchief Twickel. Na het bezoek van koning George I, werd het kasteel aangedaan door ko ­ ning George II en in 1764 werd logies verleend aan Carel Willem Ferdinand, erfprins van Brunswijk en zijn gema- lin Augusta, prinses van Engeland. Steeds ging het om bezoeken van vorsten die op reis waren. Dit gegeven hangt samen met het feit dat de in ­ ternational handelsroutes naar Hamburg en Berlijn door Delden en dus ook langs Twickel liepen. In de maand oktober van het jaar 1767 maakt het kasteel zich op voor de ontvangst van het prinselijk paar Willem V en Wilhelmina van Pruisen. De echte- lieden zijn kort daarvoor in Berlijn in het huwelijk getreden. Na afloop van de plechtigheid aanvaardt het jonge paar de terugreis naar Den Haag. Op Twickel wordt het opgewacht door Carel George van Wassenaer Obdam en Jacoba Elisabeth van Strijen, die grappig genoeg, zelf ook nog in de wittebroodsweken verkeren. Zij trouwden in Septem ­ ber 1767. Vuurwerk Willem V (1748-1806), prins van Oranje-Nassau. Zoon van Willem IVen Anna van Hannover. Volgde in 1751 zijn vader op als erfstadhouder onder regent- schap van zijn moeder en na haar dood (1759) onder dat van Lodewijk van Brunswijk-Wolfenbuttel. Huwde 1767 met Wilhelmina van Pruisen. Onder zijn slap beleid ontstond veel ontevredenheid; de de- mocratische burgerij, de Patriotten, keerde zich van hem af. Hoewel de van Wassenaers niet erg Oranje-gezind waren, was dit alles is reden voor een ’’extra ordinai ­ re uitgaef tot de receptie van Zijne Hoogheid en hoogst Desselfs Gemalin”, goed voor een post in de rekeningen van de rentmeester van 1141 gulden, 7 stuivers en 2 penningen! Na de goed verzorgde maal- tijd werd het hoge bezoek in de avonduren verrast met vuurwerk en een illuminatie van het kasteel. Jaren later werd de ontvangst nog eens dunne- tjes overgedaan ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Frederika Louisa Wilhelmina van Oranje-Nassau met Karel Georg August, erfprins van Brunswijk. Dit huwelijk werd gesloten in Den Haag en prins Willem V begeleidde het jonge paar op de terugweg tot Twickel. Het einde De Franse bezetting verdreef de stadhouder en zijn gezin naar Engeland. Vandaar trok hij naar Hanno ­ ver, waar hij in 1806 overleed. Toen zijn stoffelijk overschot op 23 augustus 1958 van Hannover werd vervoerd naar Delft om daar bijgezet te worden in de koninklijke grafkelder, overnachtte de stoet in hotel Carelshaven; dus op Twickels grondgebied. De kist werd ondergebracht in de garage. Aafke Brunt Bron: Huisarchief Twickel, inv. nrs. 2441 en 2491/7