pagina 9 najaar 2006

Hij organiseert groepsactiviteiten op het plat- teland met het doel het publiek te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op agrarisch gebied. Zo organiseert hij op Singraven een aantal rondleidingen op de natuurboerderij Hoog Ende en de biologische melkveehoude- rij Koekkoek. Vanaf dit najaar komt daar een uitbreiding bij in de vorm van seminars en congressen op het erve Ellenboer 2 . Exploitatie Op mijn vraag naar de inkomsten en uitgaven vertelt de heer Krudop dat het veel creativiteit vergt om de jaarrekeningen van de stichting sluitend te krijgen. Het hart van de bezittingen wordt gevormd door het landgoed Zonne- beek. Detextielfabrikant Jan Bernard van Heek liet hier voor zijn echtgenote Edwina Burr Ewing een landhuis bouwen in Amerikaanse koloniale stijl. Na Edwina’s overlijden in 1945 kwamen Zonnebeek en een aanzienlijk vermo- gen aan de naar haar genoemde stichting. Kenmerkend voor deze stichting zijn haar brede doelstellingen. In tegenstelling tot de Stichting Twickel die zich beperkt tot de in- standhouding van haar eigen bezittingen, draagt de Stichting Edwina van Heek bij aan het behoud van natuurmonumenten, histori- sche gebouwen en kunstvoorwerpen. Hier- voor wordt geput uit de opbrengsten van het door Edwina nagelaten vermogen. Dit kapitaal is 00k toereikend voor de instandhouding van het huis Zonnebeek. Hier zetelt het kantoor en in de traditie van de gastvrije vroegere be- woonster wordt er zomers een vorstelijk logies geboden aan verdienstelijke Nederlanders. Na een eerderetoevoeging van de landgoede- ren Borg Beuningen en Beugelskamp verwierf de stichting in 1956 het 460 ha. omvattende landgoed Singraven. Voor de kinderloze, toen- malige eigenaar Willem F.j. Laan, was dit de enige mogelijkheid om zijn landgoed met daarop het huis, waarin hij een unieke, histo- rische verzameling bijeengebracht had, voor de toekomst te behouden. Voor het stichtings- bestuur kleefden er aan de koop een aantal maren. De heer Krudop legt uit dat het land ­ goed tot voor kort weinig economische dra- gers kende. Detwintig boerderijen uitdetijd van de heer Laan bleken niet meer levensvat- baar. Tegenwoordig is alle cultuurgrond in gebruik bij slechts drie bedrijven. Bovendien was er begin jaren negentig veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen. Dit gold 00k voor de schitterende bossen, het unieke arbo ­ retum en de omvangrijke natuurgebieden. Tot het jaar 2000 was alle energie gewijd aan her- stel en instandhouding. Maarom de exploita ­ tie van het landgoed kosten neutraal te hou- den is de stichting de laatste jaren genoodzaakt om nieuwe bronnen van inkomsten te schep- pen. Deze liggen vooral in de uitbreiding van de publieksactiviteiten. Deze bestonden tot voor kort uit de openstel- ling van het huis en de nabij gelegen watermo- lens. Sinds 2001 is het huis bovendien in ge ­ bruik als trouwlocatie. Voor de hiermee verbonden recepties en diners wordt – onder voorwaarden – plaats geboden in de eetkamer van het huis, het koetshuis, het restaurant bij de monumentale watermolens en binnenkort Het erve Ellenboer maakt zich op voor de komst van een bezoekerscentrum. 00k op het erve Ellenboer. Daarnaastvinden in het huis en koetshuis sponsoravonden van be ­ drijven plaats. Deze kunnen hier een presenta- tie organiseren of hun gasten vermaken met een concert of rondleidingen door huis en tuin. Cateraars van verschillend niveau staan klaar voor de aankleding met hapjes en drankjes. Familiaal karakter Naast het verschil in doelstellingen wijkt Singraven 00k op een ander essentieel punt van Twickel af. In dit verband wijst de heer Krudop op de belangrijke rol van de familie. Statutair is bepaald dat het bestuur drie familieleden telt. De overige twee le- den worden benoemd door cooptatie. Het voorzitterschap, tegenwoordig bekleed door Alf van Heek, wordt steeds bezet door een familielid. In tegenstelling tot het wel- licht meer gebruikelijke ‘commissarissen- model’ oefenen de bestuursleden een aan ­ tal praktische taken uit. Dat is nodig 00k: het aantal personeelsleden is uiterst be ­ perkt. Enkele jaren geleden is een familie- vereniging opgericht die wordt geleid van- uit Zonnebeek. De familieband wordt gekoesterd. Dit is van belang voor het kwe- ken van meer begrip voor het culturele fa- milie-erfgoed en voor de bestuursopvol- ging. Op deze wijze verzekert de zestigjarige stichting zich van ingewijde en toegenegen krachten voor de toekomst. Aafke Brunt Noten: l en 2 In de Twickelbladen 2004/2 en 2004/4. Zie voor activiteiten van het bureau Rode Wangen de site www.rodewangen.nu. Verdere activiteiten op Singraven zijn te vinden op de site www.singraven.nl. Bestuurslid E. P. Krudop in overleg met de beheerder R. Notenboom.