pagina 9 lente 1995

Pachterscommissie verwacht eenvoudig aan milieunormen van de toekomst te voldoen Is het mogelijk om anno 1995 op een rendabele manier land- bouw te bedrijven op een landgoed als Twickel? Deze vraag stellen wij ons als pachterscommissie nog al eens.Dit punt en andere punten bespreken wij met enige regelmaat met de lei- ding van Twickel en met wat grotere tussenpozen met het Stichtingsbestuur.* Twickel heeft van oudsher een sterke verwevenheid van landbouw en natuur. Dit zal in de toekomst waar- schijnlijk ook zo blijven. De verwevenheid houdt in dat de landbouw ook in de ogen van het Stichtingsbestuur een belangrijke funktie moet kunnen blijven vervullen: de pachtopbrengsten betekenen immers een belangrijke bron van inkomsten, waarvan dan weer een aanzienlijk deel van het landgoed kan worden onderhouden. Dat men hiervan goed doordrongen is blijkt wel uit de inspanning die men zich getroost om tot struktuurverbetering van de bedrijven te komen: het plan op de Deldeneres is hier een goed voor- beeld van. Dit plan houdt in dat hier een herverkaveling plaats vindt waarbij de betreffende pachters een betere ver- kaveling krijgen. Verplaatsing Ook worden een aantal bedrijven qua grondoppervlak- te behoorlijk uitgebreid tot ca 35 a 40 ha. Hopelijk kan met het realiseren van dit plan perceelsverbetering plaatsvin- den. Dit hoeft niet te betekenen dat er minder natuurwaar- den komen, maar dat er op een aantal plekken wat ver- plaatst of aangepast kan worden, zodat er ook nu en in de toekomst efficient kan worden gewerkt. Denk maar eens in dit geval aan de zodebemester die al gauw f 150,- a / 200,- per uur kost. Wij zijn als commissie best ingenomen met het feit, dat er onlangs overeenstemming is bereikt. Het plan behelst een boerderij verplaatsing en in totaal zijn er 7 pachters bij betrokken. De financiering vindt gezamenlijk plaats door Twickel en de betrokken pachters. Wij hopen dat ook in andere delen van het landgoed dit soort plannen in de toe ­ komst gerealiseerd kunnen worden. Milieuonderzoek Onlangs heeft U in de krant kunnen lezen dat op Twickel een milieuonderzoek heeft plaatsgevonden. Aanleiding van dit onderzoek was dat Milieudefensie bezwaar aantekende tegen milieuvergunningsaanvragen van Twickeler bedrijven. Aangezien dat Twickel en wij van mening zijn dat niet de bedrijven op Twickel de oor- zaak zijn van de hoge ammoniakdruk in dit gebied hebben wij gezamenlijk besloten om een milieuonderzoek te doen plaatsvinden op het landgoed. Nadat er een commissie was samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van Twickel, Provincie, Pachters ­ commissie, Milieudefensie en Heidemij, heeft deze laatste het onderzoek uitgevoerd. Eerst hebben wij de gegevens van de pachters verzameld, zodat hieruit berekend kon worden wat de totale ammoniakuitstoot alsmede de totale mestproduktie is. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat op dit moment aan de landelijk gestelde normen kan wor ­ den voldaan. Hoe de toekomstige normen zullen worden staat op dit ogenblik nog niet vast, wel denken wij dat met geringe aanpassingen hier in de toekomst aan kan worden voldaan. Verder kwamen uit dit onderzoek nog een paar interes- sante gegevens naar voren. Het totale melkquotum op het landgoed blijkt niet voldoende te zijn voor enkel en alleen melkveehouderijbedrijven, zodat ook de veredeling ven belang blijkt voor redelijk inkomen op de betreffende bedrijven. Verder bleek ook uit het onderzoek dat er vrij veel bedrijfsopvolgers aanwezig zijn. Dit geeft toch enig vertrouwen voor de toekomst. Fraterwaard De afgelopen tijd waren onze gedachten ook nogal eens bij onze collega pachters in de Fraterwaard bij Doesburg. Dit gebied valt onder het Hof te Dieren. Zij hebben binnen een periode van 13 maanden 2 keer te maken gehad met een zeer hoge waterstand van de IJssel. In januari jl. werd het zeer kritiek. Gelukkig hebben zij het ook deze keer weer gered. Velen hebben hieraan meegewerkt. Ook de medewerkers van Twickel hebben een aantal dagen hun handen flink uit de mouwen gestoken. Gelukkig behoefde er niet te worden geevacueerd. Beheersovereenkomsten Binnen de begrenzing van relatienota-gebieden kunnen per 1 april a.s. beheersovereenkomsten worden afgesloten. Aangezien op Twickel ook een aantal gebieden hiervoor in aanmerking komen, bestaat er voor de betreffende pach ­ ters de mogelijkheid om hieraan deel te nemen en dus een vergoeding van de overheid te ontvangen. Men kan een keuze maken uit verschillende pakketten. Hoe meerbeper- king, hoe hoger de vergoeding. Als pachterscommissie lijkt het ons een goede zaak om deze mogelijkheden objec- tief te bekijken met name voor percelen die ook van natu ­ re niet efficient kunnen worden bewerkt. Wij hopen dat er ondanks alle regelgeving in de toekomst perspectief blijft voorde pachters. * Dit is een artikel van de pachterscommissie.