pagina 9 lente 1993

En de boer ploegde voort Prachtige beelden uit een periode die inmiddels volledig is afgesloten. Want ook de milieu- en natuur- vriendelijke landbouw van de toekomst zal uiterst modern zijn. Landbouwstructuurbeleid Het bestuur van de Stichting Twickel, waaraan de laatste eigenaresse, Baronesse van Heeckeren van Wassenaer, het beheer van het landgoed in 1953 toe- vertrouwde, ziet het als zijn taak de verschillende be- langen die op het landgoed spelen zoveel mogelijk met elkaar in harmonie te brengen. Zonder duidelijke beleidskeuzen zal de zwakste partij, in dit geval na- tuur en landschap, zeker het onderspit delven. An- derzijds kan de landbouw niet gemist worden als gebruiker van cultuurgronden, als inkomstenbron en – niet te vergeten – als drager van de samenleving ten plattelande. Vanuit deze achtergrond zijn rond 1985 de volgende doelstellingen geformuleerd: * In de toekomst is er nog slechts ruimte voor uit- sluitend grondgebonden landbouwbedrijven zon ­ der mestoverschotten. Om een behoorlijk gezinsinkomen te kunnen bereiken betekent dit een bedrijfsoppervlakte van minimaal 25 a 30 ha. uitgaande van behoorlijke externe productie- omstandigheden. * Vanuit de belangen van natuur- en landschapsbe- houd gelden de volgende doelstellingen: – geen verdere aantasting van natuur- en land- schapswaarden – aanwijzen van extensief te beheren gronden als buffer rond natuurterreinen – bevorderen planmatig onderhoud landschap- pelijke beplantingen – bevorderen traditionele vormen van grondge- bruik zoals granen en hakvruchten * Vanuit een gezond landgoedbeheer tenslotte stelt men zich ten doel: – het landgoed door een gerichte grondpolitiek zoveel mogelijk af te ronden – het rendement van het agrarisch gebied ten- minste op het huidige niveau te handhaven. (Twickel verkeert in principe in dezelfde finan- ciele omstandigheden als particuliere eigena- ren) Dit beleid is tot stand gekomen na uitvoerige discus- sies, onder andere met de pachterscommissie van Twickel. Deze commissie bestaat al bijna 10 jaar en kan als afvaardiging van de pachters gezien worden. Men vergadert regelmatig met de rentmeester en zijn medewerkers. De commissie vervult een zeer gewaar- deerde rol waardoor de verstandhouding van de pachters met de stichting goed is te noemen. Dit neemt uiteraard niet weg dat men het niet overal over eens is!