pagina 9 herfst 2001

Verslag van een opgraving op het Hof te Dieren Sporen van de Oranjes Op de locatie van de voormalige Hof te Dieren is al geruime tijd de bouw van een appartementencomplex gepland. Vooruitlopend op de realisatie van dit project heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in 1990 acht proefsleuven gegraven op het terrein, en in maart/april van dit jaar heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) nogmaals een proefonderzoek ingesteld. Dit alles met als doel om de waarde van de nog aanwezige resten van het Hof te Dieren vast te stellen. Resten van een haard en een klein halfrond gewelfje. Foto ’s: R. Blom. D e oorsprong van de Hof te Dieren ligt in de Middel- eeuwen. In het begin van de 13de eeuw stond hier een gebouw van de graaf van Berg (Diisseldorf). Hij schonk dit huis vervolgens aan de Duitse Orde, die het tot in de 17de eeuw in bezit hield. In 1674 kwam het bezit in handen van het Huis van Oranje. Stadhouder Willem III (1672-1702) bouwde het uit tot een uitgebreid jachtslot, maar in 1795 brandde het tot op de grond toe af. In 1822 werd een nieuwe villa op deze plaats gebouwd, die na de ver- woesting hiervan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1965 uit- eindelijk gesloopt werd. De hierbij afgebeelde plattegrond toont een overzicht van het onderzoek van ROB en ADC. In het midden bevindt zich een grote lege zone (gestippelde lijn). Dit is de kuil die de sloop van de 19de-eeuwse villa heeft achtergelaten. Wellicht was dit daarvoor ook al een open binnen- terrein waaromheen een gebouw stond. De Duitse Orde, die het gebouw voor de Oranjes bezat, moet hier ongetwijfeld in de 15de/16de eeuw een stenen gebouw hebben gehad. In de noordoostelijke hoek van de opgraving is muurwerk aangetroffen dat in ieder geval tot de oudste fase van het bouwwerk behoort, maar het is onzeker of deze muren werkelijk laatmiddeleeuws zijn. De meeste muren lijken van gebouwen uit de 17de eeuw te zijn: het in 1795 afge- brande jachtslot van de Oranjes. Hierinzijn diverse fasen te herkennen.