pagina 8 zomer 2007

Intensieve zorg op Erve Holland Als laatste in een driedeiige serie over de zorgboerderijen op Twickel vestigen we deze keer de aandacht op Erve Holland. Eerder kwamen al Erve Croot Buren en Erve Woldhuis aan de orde. Locatiemanager Letty Ardesch maakt aan bet begin van haar rondleiding meteen duidelijk dat ze de benaming ‘zorgboerderij’ voor Erve Holland minder gelukkig vindt. “Ik zou het eerder een kleinschalige instelling voor intensieve zorg noemen.” Hoe dan 00k, ambitieus mag het plan Erve Holland zeker worden genoemd. In samen- werking met het landgoed Twickel is rondom een Twickeler boerderij nieuw- bouw ontwikkeld voor clienten met een specifleke hulpvraag. De bewoners van Erve Holland zijn voornamelijk jongeren met een verstandelijke beperking. Het zijn clienten met een vorm van autisme of gedragsproblematiek. Het appartementen- complex is gelegen aan de Rijssenseweg 17 net buiten de bebouwde kom van Del- den. Sinds december 2006 bewonen twaalf clienten van Philadelphia Zorg hun eigen appartement. Verbouwingen Veel werk is er in 2006 verzet op de pacht- boerderij Holland. De melkstal en een k apschuur werden gesloopt. Op die plek werden twaalf moderne appartementen gerealiseerd in een U-vormige nieuwbouw. De gebouwen zijn qua architectuur en kleurstelling zoveel mogelijk in het land- schap ingepast. De nieuwbouw voldoet aan de laatste eisen voor een dergelijke zorginstelling. Plannen Verderwerd de inrichting van het erfgron- dig aangepakt. Zo werd er onder meer een nieuwe parkeerplaats aangelegd. De bin- nenplaats van de nieuwbouw werd aange- kleed met ronde buxusperkjes. De zitban- ken zijn inmiddels in bestelling. De verbouwingen op Erve Holland zijn nog niet helemaal afgerond. Voor 2007 staat de sloop van de oude varkensschuur op het programma. Op die plek moet straks een nieuw gebouw in oude stijl verrijzen met praktisch dezelfde afmetingen. Het moet ruimte bieden aan de dagbesteding en extra appartementen. De boerderij zelf Niendeur van de nit 1S79 stammende Twickelboerderij. wordt 00k intern verbouwd en geschikt gemaakt voor dagactiviteiten. Daarnaast zal het uiterlijk van de boerderij meer in Twickelstijl gebracht worden. Voor de erfbe- planting rondom de boerderij ligt een mooi ontwerp klaar. Gestructureerd In de boerderij vinden de dagbestedingac- tiviteiten voor clienten plaats. Er wordt door een team van zestien medewerkers intensieve 24-uurszorg geboden. Slechts een enkele leerplichtige client bezoekt over ­ dag het bijzonder onderwijs. Voor de ove- rige clienten biedt het personeel van Erve Holland een dagbesteding aan die bestaat uit creatieve werkvormen of wat eenvou- dige inpakwerkzaamheden. Uiteraard werkt men onder begeleiding in kleine groepjes en absoluut zonder werkdruk. Alles moet uiterst gestructureerd aangeboden worden. Het grote voordeel is de permanente beschikbaarheid van het personeel in de onmiddellijke nabijheid. Er is 24-uurs toe- zicht en begeleiding. ’s Nachts is er een wakende nachtdienst. Tijdsbesteding “Zorginhoudelijk willen we nog verder aan de slag met de invulling van de vrijetijds- Locatiemanager Letty Ardesch met een client.