pagina 8 zomer 2006

Zicht op herstelde Dankzij een forse subsidie van de Provincie Overijssel en Europa is er dan eindelijk zicht op hoe het herstelde park rondom Kasteel Twicke! emit kan gaan zien. De eerste fase van de renovatie zal deze zomer gereed zijn. Michael van Cessel. Deze eerste fase van het Masterplan dat in 1999 is gemaakt en in hetzelfde jaar door het bestuur van de Stichting Twickel is aan- vaard, is al in 2001 uitvoeringsgereed ge ­ maakt.. Toch heeft het tot 2005 geduurd voordat we daadwerkelijk tot uitvoering konden overgaan. Datwasalleen mogelijk door een belangrijke financiele ondersteu- ning van de Provincie Overijssel en Brus ­ sel. Van de Rijksdienst voor de Monumen- tenzorg kwam geen enkele bijdrage, zelfs niet de medewerking om, vooruitlopend op een eventuele (!) subsidie, al te kunnen be- ginnen met de werkzaamheden. Het is treurig dat de Rijksdienst wel veel histori- sche parken beschermd heeft terwijl er geen geld beschikbaar wordt gesteld voor het noodzakelijke herstel. De onduidelijk- heid daarover heeft de noodzakelijke reno ­ vatie 5 jaar opgehouden. Maar nu is het dan eindelijk zover. Er is zicht op de allure die het park weer kan krij- gen. Zoveel is er niet veranderd maar die veranderingen zijn wel cruciaal. Zo is er veel onderbeplanting, voornamelijk be- staande uit woekerende rododendrons, verwijderd of aanmerkelijk teruggezet waar- door er weer ruimte is in het park en er een groot verschil is gekomen tussen meer be- sloten en meer open ruimtes. Het verloop van de paden is enigszins ge- wijzigd waardoor de paden een fraaiere belijning hebben gekregen. Paden zijn in een park in landschapsstijl niet alleen func ­ tioned maar juist 00k visueel belangrijk. Zij vormen als het ware sierlijke gele linten in het groene landschap die de bezoekers verleiden om verder te gaan op hun weg naar nieuwe ontdekkingen en ervaringen. Die opeenvolging van ruimtelijke ervarin ­ gen zijn 00k, meer dan voorheen het geval was, geregisseerd en verscherpt waardoor ze ruimtelijk dramatischer worden en daar- door meer tot de verbeelding gaan spreken. Zo is er nu weer een scherp contrast tus ­ sen de wandeling door de bosschages en die door de open ruimte. Zo is er ineens een onverwacht zicht over de voile lengte van de vijver en even later op de Fontein- kom met op de achtergrond het bergje. Aan de vorm van de waterpartijen is vrijwel niets gewijzigd. De oevers zijn buitenge-