pagina 8 winter 2010

Dynamische Hagmolenbeek verlegt grenzen De Hagmolenbeek nabij Erve Loninkwoner is opnieuw ingericht. De beek slingert over een afstand van ruim een kilometer weer door bet landschap en het beekdal is verlaagd. Het komt zoivel de waterafvoer als de natuurwaarden ten goede. De herinrichting van de beek is uitgevoerd in het kader van het project Boeren voor Natuur op Twickel. Het bedrijf van Marwin Hofstede op Erve Loninkwoner is een van de drie natuurgerichte bedrijven die aan dit project deelnemen. Het verhogen van de grondwaterstand – door verlaging van het beekdal – past hier goed in. Grondwater zorgt voor de aanvoer van kalk en mineralen in de wortelzone van het gras; voor de natuurgerichte bedrijven van belang. Zij mogen geen (kunst)mest meer aanvoeren en moeten op het gebied van voer en bemesting zelfvoorziend zijn. Door de verlaging van de grondwaterstand wordt daarnaast verdroging tegengegaan en dit is gunstig voor bijzondere vegetatie. Daarom is teruggegrepen naar de oude situatie van voor de diepe ontwatering en kanalisatie. Door de beek weer een meer natuurlijke loop te geven en de verlaging van het beek ­ dal wordt het water langer vastgehouden en kan er bij overvloedige regenval op het maaiveld geborgen worden. Twee zaken die het waterschap Regge en Dinkel graag wil om het beeksysteem ‘klimaatproof te maken. De natuurlijke inrichting past in de opdracht van de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn van de Europese Unie draagt de waterbeheerders op een natuurlijk beek ­ systeem na te streven. Marwin Hofstede is niet beducht voor de “overstromingen” die er na de overvloedige regenval waren. “Korn maar op met die mineralen!” is zijn reactie. Nu het water weer gezakt is, is goed te zien wat het water gedaan heeft. Op plekken is zand weggespoeld en op andere plaatsen afge- zet. Zo past het stromende water de vorm en ligging van de beek zelf aan. Deze dyna- miek, die bij natuurlijke beken hoort, is door afspraken tussen Twickel en het waterschap mogelijk. De beek hoeft zich niet aan eigendomsgrenzen te houden. We zijn benieuwd naar de volgende acties van het water. Volgend voorjaar wordt de Buitenbeek – een zijloop van de Hagmolenbeek – aan- gepakt. De doelen zijn hetzelfde. Hierzal het oude bevloeiingssysteem weer hersteld worden om zo de bemesting terug te dringen. In het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur wordt ge- keken naar een verdere herinrichting van de Hagmolenbeek waarbij dit deel van de beek als inspiratiebron dient. Hans Cierveld Adjunct-rentmeester De Hagmolenbeek ontspringt ten westen van het Duitse Ahaus. Het eerste deel van de beek, tot het Buurserveen, wordt Hege- beek genoemd. 25 kilometer stroom- afwaarts mondt de beek uit in het Twente- kanaal nabij de sluis bij Delden. Oorspronkelijk liep de beek nog tien kilo ­ meter door om in de Regge uit te monden. De beek is vernoemd naar de gelijknamige watermolen bij de voormalige havezate Hachmeule in Bentelo. De Hagmolen, die aan de beek lag, is in 1866 door brand verwoest. Het stromende water verandert vorm en ligging van de beek.