pagina 8 winter 2008

Prijsvraag Erve Heege Sanders if. ■ill delijk dat voortzetting van het agrarisch bedrijf op deze plek niet tot de mogelijkhe- den zou behoren: er is te weinig huiskavel en er is te veel naburige woonbebouwing. Cezien de nabijheid van Delden is een woonfunctie juist wel logisch. Door gebruik te maken van de ‘Rood-voor-Rood’ regeling kan deze functie nog versterkt worden. Deze regeling houdt in dat bij de sloop van minimaal 850 m 2 overtollige stallen e.d. een nieuwe woning gebouwd kan worden. Aan- gezien er op het landgoed 00k elders genoeg overtollige stallen staan, is het mogelijk op dit erf nog een tweede woning te bouwen, naast de bestaande woning in de boerderij. Uiteraard moet die woning wel goed bij de te behouden gebouwen passen. Het geheel moet als ‘erf herkenbaar blijven. Dit is een interessante ontwerpopgave. Het Erve Heege Sanders ligt ten westen van Delden, vlak bij de Algemene Begraafplaats. ‘Heege’ betekent heilig en heeft te maken met de oorsprong van deze boerderij, waarvan de pachtopbrengsten destijds gebruikt werden voor de armenzorg. Dat was toen een kerkelijk taak. Later werd het een normale pachtboerderij van Twickel. Sinds vele decennia werd het Erve Heege Sanders gepacht door de fami- lie Doeschot. Door de aanleg van de Rond- weg Delden in 1970 is het pachtbedrijf ver- snipperd geraakt. Hierdoor zag pachter Doeschot zich genoodzaakt te stoppen Het erf was toe aan ‘opschoning.’ met het melkvee. Wel heeft hij zijn ‘varken- stak’ uitgebreid. De laatste pachter, B. Doe ­ schot, had geen opvolger en is in de zomer van 2006 vertrokken. Hij Met naast de fraaie Twickelboerderij met dito schuur nog enkele stallen en schuren achter. Toekomst De Stichting Twickel heeft zich beraden over de toekomst van dit erf. Het was direct dui- Ontwerpopgave Om de creativiteit te prikkelen, hebben we daarom besloten een drietal architectenbu ­ reaus te vragen met voorstellen te komen. Voordien hadden we landschapsarchitecte Greet Bierema gevraagd haar visie op dit erf te geven. Zij heeft een soort raamwerk opgesteld, waaruit bleek welke gebouwen moesten verdwijnen en waar de nieuwe gebouwen zouden moeten komen. Binnen dit raamwerk konden de architecten vervol- gens aan het werk. jury Om te zorgen voor een deskundige jury is een beroep gedaan op eerder genoemde