pagina 8 voorjaar 2007

Erve Woldhuis multifunction eel Boerderij ‘Erve Woldhuis in Hengelo heeft een nieuwe bestemming gekregen. De schuur werd omgebouwd tot kantoorruimte en de oude stallen worden nu gedeeltelijk gebruikt voor de opslag van historisch bouwmateriaal van de Stichting RIBO (Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel). Die stichting houdt zich bezig met scholing en restauratie in Overijssel. De woonboerderij wordt bewoond door clienten van de Stichting Zorg onder Navigatie (ZON). Zij werken in het depot en voeren 00k andere werkzaamheden uit op het erf en het landgoed Twickel, waar Erve Woldhuis deeI van uitmaakt. “Bij restauraties is er vaak een tekort aan bruikbaar historisch bouwmateriaal. Bij de sloop van oude panden verdwijnt waarde- vol en bruikbaar materiaal maar al te vaak in de puincontainer. Zo ontstond ons idee voor een bouwdepot met als doel histo ­ risch bouwmateriaal te redden en in te zetten bij restauraties van monumentale objecten in Overijssel," vertelt Herman Deupmann van het RIBO. In 2004 nam Stichting RIBO het initiatief om te komen tot een depot voor histori- sche materialen voor de provincie Overijs ­ sel. Uit onderzoek bleek dat een depot al- leen nauwelijks levensvatbaar zou zijn. Om tot een breder draagvlak en daarmee le ­ vensvatbaar depot te komen, heeft men samenwerking gezocht met organisaties, die actief zijn op het terrein van zorg en cultuur. In december2005 kon de Stichting Materiaal voor Monumenten worden op- gericht. “Omdat we veel RIBO-restauratie- projecten op het landgoed hadden uitge- voerd, waren we al bekend met Twickel,” zegt Herman Deupmann. De leegstaande boerderij Woldhuis kwam toen in beeld. Herman Deupmann raakte in gesprek met JosStaudtvan Stichting ZON (Zorg op Navigatie), die op zoek was naar een geschikte zorgboerderij voor dagactivi- teiten. Samenwerking lag voor de hand. Met hun plan voor een zorgboerderij annex depot zijn ze uiteindelijk samen naar de Stichting Twickel gestapt. Uiteraard moest voor realisatie van de plannen nog een lang traject van vergunning- en subsidieaanvra- gen doorlopen worden. Samenwerking met ZON De Stichting Zorg op Navigatie is een door de AWBZ toegelaten zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. In dat kader ontwikkelt ZON woonvormen in combinatie met dagbesteding en ar- beidsbegeleiding. ‘We richten ons op mensen met een ver ­ standelijke handicap,” vertelt jos Staudt van de Stichting. “Deze mensen hebben behoefte aan structuur en een prikkelarme omgeving om zo tot individuele ontplooi- ing te komen. Op de boerderij kunnen we inhoud geven aan de visie van de Stichting: het vergroten van de eigenwaarde van mens. De bewoners van de boerderij krijgen op Erve Woldhuis niet alleen complimentjes van hun familie of van de begeleiders, maar 00k van derden, de mensen aan wie ze bouwmaterialen leveren. Dit is goed voor het zelfrespect van de bewoners.” Zinvolle dagbesteding Op de prachtig opgeknapte Twickelboerde- rij biedt Stichting ZON huisvesting en be- geleiding aan een groep van twaalf mensen met een licht verstandelijke beperking. De ene helft van de bewoners wordt ingezet bij werkzaamheden bij het bouwdepot. Ze zijn bezig met stenen bikken, dakpannen sorte- ren en balken spijkervrij maken. Alles om het bouwmateriaal geschikt te maken voor hergebruik. Ook het registreren en beheren van de materialen wordt in belangrijke mate door de bewoners van Erve Woldhuis uitge- voerd. De andere helft van de bewoners wordt ingezet op de boerderij bij het groen- onderhoud, de veehouderij of de fruitteelt. De bewoners worden hierbij ondersteund door begeleiders van Stichting ZON. Het werk op Erve Woldhuis biedt de bewoners een uitermate zinvolle dagactiviteit. Restauratie en educatie Naast het depot gaat RIBO op Erve Wold ­ huis cursussen, trainingen en workshops organiseren, die op het terrein van de res ­ tauratie liggen en die bedoeld zijn voor de verschillende doelgroepen, werkzaam in het restauratiewerkveld. RIBO tracht met het project ‘erfgoededucatie’ de instroom van gemotiveerde leerlingen in de techniek en de bouw te stimuleren. Doel is om jonge mensen uit het (voorbereidend) beroepsonderwijs al vroeg kennis te laten maken met het restauratievak.