pagina 8 voorjaar 2006

I A A R G A N G 15 VOORIAAR 2006 8 Sneeuwschade brengt 1/eel werk met zich mee Herstel van lanen en parken he eft hoogste p Toen bosbaas Cert Jan Roelofs op vrijdag- middag 25 november achter de rentmeeste- rij stond, hoorde hij onheilspellende gelui- den. Het leken wel schoten. Links en rechts van hem knapten boomtakken af. De zware takken scheurden niet langzaam uit, zoals hij had gedacht, maar lagen binnen een se- conde op de grand. “Ik heb snel nog enkele wandelaars weggestuurd/’vertelt bosbaas Roelofs. “Het was niet langer verantwoord onder die bomen door te lopen.” Combinatie De takken waren bezweken onder de lood- zware last van het sneeuwdek. Dit werd nog verergerd door het feit dat vooral de eiken door het zachte najaar nog volop in blad stonden. Het was juist die combinatie van factoren die zorgde voor schade. De buurtschappen Oele, Deldeneres en Azelo kenden vanwe- ge de vele eiken de meeste schade. Die- zelfde nacht nog moest de brandweer uit- rukken om takken te verwijderen die de veiligheid van weggebruikers in gevaar kon- den brengen. Zaterdag bij daglicht werd pas goed zichtbaar hoe groot de ravage was. De opruimwerkzaamheden konden volop beginnen. Roelofs onderstreept ove- rigens de prettige samenwerking met de gemeente hierbij. Verschillende gezichtspunten Cert Jan Roelofs wil niet al te dramatisch doen over de schade. Hij zegt dat men de sneeuwschade heel genuanceerd vanuit verschillende gezichtpunten dient te bekij- ken: “Allereerst vanuit het gezichtspunt van natuurbeheer. Dan is een catastrofe zoals in Nederland bbn keer in de vijftien jaar prachtig. Of het nu een brand, ijzelschade of een flinke storm betreft zoals in 1990. Verstoring betekent gewoonweg regeneratie voor een bos. Een geheel ander gezichts ­ punt is dat van houtproductie. Een beheer- der vindt schade ongewenst, maar heeft het ingecalculeerd. Het is jammer want het derft productie, maar de beheerder accep- teert de overmacht. Bekijkt men de schade vanuit het gezichtspunt van het landschap, dan is er feitelijk geen enkel probleem. Of een eik nu een beetje krom is geworden of De jonge aanplant goat gebukt onder de sneeuurlast. de kop is eruit, het doet niets af aan de be- leving van het landschap. Vanuit het ge ­ zichtspunt van de cultuurhistorische aanleg van het park en de lanenstructuur is het natuurlijk wel een ramp. Vandaar dat het park en de lanen 00k de hoogste prioriteit bij het herstel kregen”. Lanenstructuur Voor een leek lijkt een afgeknapte tak uit een oude eik in het bos al gauw dramatisch. De beheerder vond de schade aan de jonge aanplant veel erger: “We zijn vijftien jaar ge- leden begonnen met het geleidelijk verjon- gen van deTwickelerlaan. De lanenstructuur begon al mooi vorm te krijgen. Circa vijftig jonge eiken waren door de sneeuwschade dusdanig beschadigd dat ze gerooid moes- ten worden. De toppen waren eruit of ze waren te ver doorgebogen en ingescheurd. We zijn deze winter meteen met de herplant begonnen. Zestig eikjes moesten weer in model worden gebracht door ze op te snoei- en en aan steigerpijpen op te binden. De laan moet koste wat het kost gewoon weer mooi worden. Dat heeft de hoogste priori ­ teit," legt Roelofs uit. “In het bos hebben we 00k waar mogelijk jonge aanplant van eiken vrijgesteld van bramen of berken die de eik ­ jes vaak helemaal krom trokken." Prioriteiten Langzamerhand krijgt de bosbaas 00k in- zicht in de kosten van de opruimwerkzaam ­ heden. Hij schat dat de kosten van de op ­ ruimwerkzaamheden in het park, bos en landschap in totaal ruim 50.000 euro be- dragen. “Ga maar na. Drie weken werken met drie mensen, waarvan een week met een grate snippermachine en nog 6en week met een hoogwerker,” licht Cert Jan Roelofs toe. De bosbaas van Twickel is heel duide- lijk over prioriteiten die op landgoed Twickel gesteld zijn: “Eerst de laanbeplanting en de parkaanleg herstellen, daarna het bos aan- pakken waar mogelijk en alleen het hoogst- noodzakelijke in het landschap doen. Een landschap moet wel natuurlijk ogen. Na- tuurgeweld hoort daar nu eenmaal bij.” Maarten Hermanussen