pagina 8 najaar 2014

Verbonden in vreugde en verdriet Theoloog Frons Wiersma, emeritus-predikant van de Oude Blasius, voltrok op 7 juni het kerkelijk huwelijk van Roderik zu Castell en Liesbeth Lotgerink. Hij heeft al dertig jaar long een band met Twickel. In goede en slechte tijden. nade oprichtingvan de Stichting (in 1953) bleef barones Van Heeckeren deze functie waarnemen, totdat zij op 29 december 1968 hiervan afstand deed. Bij die gelegenheid spraken in een bijzondere dienst zowel ds. Koopmans als ds. van Arkel. Reden om bij het tiende lustrum van de Stichting op 6 april 2003 opnieuw een bijzondere dienst te houden. "Maar het moet niet van invloed zijn op liederen en lezingen", vond men. Twickelzorgde vooreen passend omslagvoorde orde van dienst, bloemen en koffie bij de uitgang. Daarna werden alle aanwezigen – bijna alle pachters en uiteraard het bestuur- uitgenodigd op kasteelTwickel vooreen feestelijke bijeenkomst en de aanbiedingvan het jubileumboek "Twickel met hart en ziel". MIJN TWICKEL Hetopschriftvan deze rubriek "Mijn Twickel" is misschien niet helemaalvan toepassing. Toen wij in 1983 naar Delden kwamen, was ik de eerste predikant die niet op Twickel werd ontvangen. Na het overlijden van barones Van Heeckeren was er immers geen directe instantie meer om deze honneurs waarte nemen. Contact was er wel degelijk. De heer Kooistra onderhield dat namens de rentmeesterij en rentmeester Brunt. Hij bracht ons in contact met mevrouw Soetendal, die ons uitnodigde vooreen zeer uitvoerige rondleiding door het kasteel. AUTEUR Frans Wiersma Ds. Wiersma voorde Oude Blasius met Roderik zu Castell en echtgenote Liesbeth. De contacten met de Stichting Twickel werden weldraduidelijk. Jonkheer van Tets van Goudriaan kreeg bij zijn afscheid als voorzitter van het College een cheque die hij voor de kerk van Delden aan mij wilde overhandigen. Er werd een kerkconcert georganiseerd met een jachthoorngroep van Hazeleger. Willem Mesdag speelde jachtmuziek op het orgel. Een latere voorzitter, de heer Krudop, kwam samen met graaf Christian zu Castell op de Oudste Pastorie om een jubileumdienst ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Twickel te bespreken. Sinds 1823 had "Twickel" de kerkvoogdij over de protestantse gemeente Delden en Dankdienst bij het overlijden van Christian zu Castell. De contacten gingen verder dan huis en Stichting. Een blijde gebeurtenis was aanleiding tot nadere kennismaking met de bewoners, die een jaar voor ons naar Delden waren gekomen. Ter gelegenheid van de geboorte van Clara kwamen wij op kraambezoek. Tijdens de zeer hartelijke ontvangst kwam de vraag naar voren of de baby op het kasteel gedoopt zou kunnen worden, op een zaterdag, zoals haar broers indertijd in Rudenhausen. Die vraag nam ikmee naarde kerkenraad. Maar de kerkorde schrijft voor dat dedoopzal worden bediend in het midden van de gemeente onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad (dat geldt voor de PKN nog steeds). Als pas beroepen predikant dus terug naar het kasteel met een negatief bericht: wij hebben een probleem. Daarop kwam het royale en kenmerkende antwoord: "Problemen zijn er om opgelost te worden." Zo konden wij op 20 mei 1984, zondag Cantate, een feestelijke doopdienst vieren in de Oude Blasius, met aansluitend een ontvangst op Twickel, te midden van een stralende familie. De goede vriendschapsbanden bleven bestaan. Met het emeritaat in zicht kwam de ontstellende mededeling