pagina 8 najaar 2006

Huis Singraven: ondanks veel bedrijvigheid een oase van rust. Stichting Edwina Heek Ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum van de Stichting Twickel vond in 2003 een symposium plaats. De bestuurders van twaalf landgoedstichtingen spraken met elkaar over actuele ondeiwerpen. Naar aanleiding hiervan verschenen in het Twickelblad al eerder artikelen over de Stichting Baron Van Ittersum Fonds en over de Stichting Huis Bergh In dit artikel aandacht voor de Stichting Edwina van Heek. Het bezit van deze stich ­ ting bestaat uit twee hoofdcomponenten: namelijk het landgoed Zonnebeek ten zui- den van Enschede en landgoederencom- plex bestaande uit Borg Beuningen, Beu- gelskamp en Singraven bij Denekamp. De vogels zingen. Het heldere Dinkelwater kolkt in een stroomversnelling naar een dui ­ ker. Verder hoor ik niets. Tegen een eik naast het toegangshek kleeft een bonte specht. Het huis Singraven is omgeven door stilte en natuur. Binnen word ik opgewacht door het bestuurslid Edzard Krudop. Naast het voorzitterschap van de Stichting Twickel be- kleedt de heer Krudop 00k een bestuurs- functie in de Stichting Edwina van Heek. Bezoekerscentrum Ik tref de heer Krudop aan in een bespreking met de beheerder Rend Notenboom. Het overleg gaat over het erve Ellenboer. Hier wordt hard gewerkt aan de inrichting van een bezoekerscentrum. In oktobergaan dedeu- ren open voor het publiek. Als we even later over de werkzaamheden van de stichting pra- ten, vertelt de heer Krudop wat hieraan is voorafgegaan. De vorige eigenaar heeft het erve verkocht omdat het woonhuis het veld moest ruimen voor de komst van de door de gemeente geplande ontsluitingsweg om De ­ nekamp. De aanleg van deze weg dreigde 00k de voornaamste toegang tot het land ­ goed Singraven te doorsnijden. De Stichting Edwina van Heek heeft zich aanvankelijk fel verzet, maar uiteindelijk zijn de twee partijen tot elkaar gekomen in een h8 punten-brief, een overeenkomstwaarbij de stichting grand afstond en beloofde de bezwaren in te trek- ken in ruil voor een aantal door de gemeente toegezegde steunmaatregelen. Het huis Zonnebeek, gebouwd in 1906. Als vervolg hierop verleende de gemeente de benodigde vergunningen voor het door de stichting aan te kopen erve Ellenboer. Zo kon de stichting hier een huis laten bouwen voor de exploitant van de op Singraven ingerichte biologische tuinderij. Daarnaast kreeg de stichting toestemming om de bestemming van het bestaande gebouw te wijzigen. Uiter- aard ga ik er na ons gesprek een kijkje nemen. De oude boerderij uit 1866 is buitengewoon fraai gerestaureerd: de deuren zijn van robuust eikenhout en het hang- en sluitwerk is bijpas- send. Het dak is gedekt met de Oudhollandse rode pannen die hier vroeger 00k lagen. Het centrum wil informatie bieden overontwikke- lingen op het platteland. In samenwerking met o.a. het natuurmuseum Natura Docet worden hiertentoonstellingen ingericht. Een deel van de ruimte wordt verhuurd aan het bureau ‘Rode Wangen’. Corn6 de Regt die dit kantoor runt, is geboren op een boerderij in Zeeland.