pagina 8 lente 2002

Peiling onder erfpachters huurders De woonboerderij Erve Morscate in Azelo. Foto: J. Mulder. V erleden jaar werd een beknopte enquete gehou- den onder de erfpachters en huurders van Twickel. Het initi- atief daartoe is genomen door de erfpachters: G.H. Banis, G.H. Vunderink en G.H.A.M. Lohuis. “De Stichting Twickel is in 1953 opgericht om het landgoed Twickel in zijn geheel in stand te houden. De bewoners van het land ­ goed dragen aan die doelstelling ten zeerste bij”, aldus de initiatief- nemers in hun begeleidende brief bij de vragenlijst. De bewoners staan overigens niet in een zelfde relatie tot het landgoed: vanouds hebben de pachters een grote rol in het beheer, gebruik en onderhoud van het landgoed. Dat heeft te maken met het grote areaal aan grond dat zij in gebruik hebben. De laatste jaren neemt het belang van de erfpachters geleidelijk toe vanwege de grote ver- anderingen in de agrarische sector. Samengevat kun je zeggen dat er minder pachters komen maar zij bezitten gemiddeld meer grond en vrijkomende boer- derijen worden in toenemende mate in erfpacht uitge- geven. Sinds begin jaren tachtig weten de pachters zich vertegenwoordigd door de pachterscommissie. Deze commissie overlegt enkele keren per jaar met rent- meester/bestuur van Twickel over de ontwikkelingen op het landgoed en in het bijzonder over de pacht. Op deze manier bestaat er een meer directe en gestructu- reerde communicatie tussen Twickel en een deel van haar bewoners. Erfpachters en huurders Wij denken dat het in het belang van Twickel en de erfpachters en huurders is dat voor hen een soortge- lijk overleg ontstaat. Op deze wijze kunnen erfpach ­ ters en huurders hun gemeenschappelijke zaken direct met Twickel bespreken. Overigens denken wij dat de communicatie tussen Twickel en de erfpachters en huurders niet alleen via een commissie moet lopen maar ook via een Nieuwsbrief of een vaste rubriek in het Twickelblad. Om te beginnen publiceren we in dit nummer de uitkomst van de onder erfpachters en huurders gehouden enquete. In totaal zijn er 140 vragenformulieren verstuurd. Van deze 140 zijn er 110 in de directe omgeving van Delden uitgezet en 30 daarbuiten. In totaal zijn er 44 readies binnengekomen. Uitkomsten enquete Op de vraag naar de wenselijkheid van een overleg- orgaan reageerden 41 personen met ja, en 3 met nee. Er werd ingestemd met de voorgestelde bespreekpun- ten: aanpassing canon, richtlijnen verbouwingen, aanpak erfbeplanting, gebruik grond en bijdrage aan het behoud van het landgoed. De ondervraagden voegden hieraan nog de volgende onderwerpen toe: aanpak: geluidshinder, snelheidsbeperking, vergoe- dingen voorbouwen of beplanten volgens richtlijnen, recreatie op het landgoed, communicatie tussen pach ­ ters, erfpachters en huurders, inkoop van materialen via het landgoed, opvolging van erfpachters door erf- genamen, omgang tussen gevestigde bewoners en nieuwe bewoners, onderhoud bomen en Natuurschoonwet 1928. De overgrote meerderheid van de ondervraagden denkt aan een vertegenwoordi- ging van een vijftal personen, Een klein aantal noemt drie of zeven. Velen pleiten voor een gebiedsgerichte vertegenwoordiging. Ook wordt gekozen voor een zo groot mogelijke verscheidenheid, zoals huurders en erfpachters. De commissie moet de wisseling van de samenstelling garanderen, maar niet te frequent. De communicatie kan verlopen via het Twickelblad, een nieuwsbrief of bijeenkomsten. Velen hadden grote waardering voor het initiatief om tot een vertegenwoordiging te komen. De initia- tiefnemers zullen nu in overleg met Twickel een eer- ste bijeenkomst organiseren. Fons Lohuis