pagina 8 lente 2000

dwijnen. Die bedenkingen zijn nu weggenomen en eris sprake van een uitstekende samenwerking waarbij veel is gerealiseerd’, aldus Boreel. Hij en z’n opvolger E.P. Krudop benadrukken dat Twickel een ievend landgoed’ moet blijven. waarbij nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in het streven naar behoud en bescherming van het landgoed. Voor- beelden zijn onder meer de aanleg van een golfbaan, het onderbrengen van de rentmeesterij in de kasteelboerde- rij, de bouw van een nieuw huis op het Hof te Dieren en medewerking aan het grote natuurontwikkelingspro- ject De Gelderse Poort in het Twickel-bezit, de Gelder- se Waard. Krudop: ‘Het aantal bezoekers is duidelijk toegeno- men. We willen daarom de recreatiedruk beter stroom- lijnen’. Eenduidelijkebedreiging vormtde verdere ver- stedelijking van Twente, waardoor de nieuwbouw- wijken en industriegebieden inmiddels zijn opgerukt tot de grenzen van het landgoed. En er bestaan plannen die het landgoed-gebied direct aangaan. ‘We zullen op veel plaatsen moeten zoeken naar een balans tussen stad en landgoed. Probleem daarbij vormt echter het feit dat het gebied van Twickel over vijf gemeenten is ver- deeld, waardoor erg veel overleg nodig is omdat een- duidig beleid ontbreekt. Ook het gebrek aan bovenlo- kale samenwerking in Twente werkt duidelijk in het nadeel van Twickel’. Landbouw Jan Bengevoord Een moeilijk probleem, ook voor de toekomst, is de landbouw op het landgoed. Boreel: ‘Dat is een worste- ling, omdat de ontwikkelingen in de landbouw heel snel gaan. Uitgangspunt is dat we op Twickel geen verza- meling museumboerderijen willen, maar juist rendabele bedrijven. We zoeken naar een bestaansrecht voor de bedrijven zonder dat de Stich- ting bepaalt wat de boeren moeten doen. We komen ech ­ ter als Stichting tot de conclu- sie dat er voor de traditionele landbouw in Nederland steeds minder plaats is. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwik ­ kelingen in Oost-Europa, waar de landbouw door een overvloed aan ruimte en goede grond meer mogelijk- heden heeft’. Krudop wil in de toekomst, voor wat betreft de landbouw, klare wijn schenken. ‘Het zoeken naar goede mogelijk- heden voor de landbouw op Twickel is prioriteit nummer een. We zullen als Stichting knopen moeten doorhakken. Een deel is al in gang gezet, zoals een eigen ruilverkave- ling op Twickel’, aldus Kru ­ dop. Ook denken Boreel en Krudop na over mogelijkhe- den om jonge boeren te onder- steunen die nieuwe wegen willen inslaan. ‘Twickel wil echter nadrukkelijk geen eigen boerenbedrijf gaan run- nen’. Het kasteel zal ook in de toekomst niet worden open- gesteld, ook al zijn de moge- lijkheden tot een bezoek voor echte liefhebbers verruimd. Het landgoed verwelkomt daarentegen wel een steeds groter aantal mensen op het landgoed zelf, bij oorbeeld in Scheidend voorzitter Boreel (links) en zijn opvolger Krudop. de gerestaureerde moestuin. Foto: J Mulder