pagina 8 herfst 1997

Twickel, droombeeld of realiteit Twickel, een oase van rust en ruimte in een steeds meer dyna- mische en turbulente omgeving. Droombeeld of realiteit? Of wordt de huidige realiteit het droombeeld van de toekomst? Is Twickel in staat de dreigende aanslagen van de boze bui- tenwereld te doorstaan? Dat lukt alleen als men partners in die strijd zoekt en vindt. De meer toegankelijke opstelling van Twickel zorgt er bij voorbeeld voor dat de (Twentse) burgers steeds meer partner worden. De burger realiseert zich in toenemende mate het belang van een dergelijke oase, van deze ecologi- sche waardevolle groene longen om op adem te komen, bij te tanken, in op te gaan en jezelf weer eens te ontdekken. De burgers (en daarmee de publieke opinie) zullen zich als een natuurlijk schild om Twickel gaan opstellen. Volgens de oeroude betekenis van het woord democratic moet de politiek dan wel volgen. Ook het waterschap mag heden ten dage als een belang- rijke partner gezien worden. Met nadruk op heden ten dage. Want ook het waterschap behoorde min of meer tot die boze buitenwereld. Het waterschap leidde het water in gekanaliseerde banen, verlaagde het peil waar het werd gevraagd en loosde het afvalwater rechtstreeks in de beken. De Twickelervaart, gegraven in 1772 is na zijn oor- spronkelijke scheepvaartfunctie ruim honderd jaar mis- bruikt als afvoerweg van afvalwater uit de Twentse steden. Het laatste decennium heeft een omslag in het denken plaatsgevonden. Inmiddels is aan de Twickelervaart een natuurlijke functie toegekend. Recentelijk is het waterpeil verhoogd door de bouw van twee cascadestuwen. Binnenkort wordt het verontreinigde bodemslib verwij- derd. Er wordt serieus bekeken of de rioolwaterzuivering in Delden verregaand kan worden verbeterd en/of van de Twickelervaart kan worden afgekoppeld. Met deze maat- regelen kan deze watergang na de eeuwwisseling weer aan alle eisen passend bij zijn nieuwe functie voldoen. In het Woolde wordt een grootschalig retentiegebied aangelegd, waarin overtollig water tijdelijk kan worden opgeslagen. Niet alleen wordt daarmee de verdroging ver- minderd, ook ontstaat er een fysieke buffer waarmee de oprukkende stad op afstand kan worden gehouden. Andere voorbeelden kunnen aan deze opsomming worden toege- voegd. Er is inmiddels veel dat Twickel en het waterschap aan elkaar bindt. Een dergelijke partner kan een optimisti- sche kijk op de 2l e eeuw versterken. Ir. P.A.E. van Erkelens Watergraafvan het waterschap Regge en Dinkel Rentmeester ir. Albert Schimmelpenninck Twickel is als organisatie professioneler geword Rentmeester ir A. Schimmelpenninck blikt bij het 650- jarig bestaan van Twickel vooral vooruit. In de afgelopen jaren is het beheer van het landgoed ingrijpend veranderd. Een verandering die zich naar zijn overtuiging verder voort zal zetten. Twickel zal als organisatie verder profes- sionaliseren en moeten anticiperen op de maatschappelij- ke ontwikkelingen. Het vroegtijdig reageren op verande- ringen, het onderhouden van contacten met beleidmakers en actieve public relations zijn belangrijker geworden dan in het verleden. Jan Bengevoord “Dat we nu veel intensiever werken is geen kritiek op onze voorgangers. We leven echter in een andere tijd die andere eisen stelt aan het beheer van een landgoed. In die zin ben ik ook een produkt van mijn tijd”, aldus Schimmelpenninck. Als voorbeeld van veranderingen noemt hij het bosbe- heer. “Vroeger was dat heel passief. Er werd gehakt en geplant. Nu hebben we een bosbeheerplan, waarin onze visie op het bosbeheer nauwkeurig is vastgelegd. We doen dit op tal van terreinen. Niet alleen omdat we het zelf belangrijk vinden, maar ook omdat subsidiegevers dit van ons eisen”. Door het nadenken over beleidsontwikkelingen en het maken van plannen met betrekking tot bijvoorbeeld bos, jacht, landbouw en recreatie praten ook meer mensen mee over het landgoedbeleid. “Dit is een grote verandering ten opzichte van het verleden, maar ik ervaar dat niet als sto- rend. We leven nu eenmaal in een tijd waarin veel mensen over zaken meepraten. Ik praat ook graag mee over zaken waarbij ik me betrokken voel”. Kritiek heeft Schimmelpenninck vooral op het over- heidsbeleid. “Er wordt teveel langs elkaar heen gewerkt.