pagina 8 herfst 1993

Maatregelen III dikke stel het organische stofgehalte van de bodem te laag was. Tenslotte bleek dat de bodem langs de weg vrij sterk ver- dicht is en dat het doorwortelbare volume – de ruimte die een boom voor zijn wortels ter beschikking heeft – in veel gevallen te gering is. Behoud Hoofddoel is het behouden van de laan als landschap- pelijk element met behoud van zijn natuur-, cultuurhisto- rische-, en belevingswaarde op zodanige wijze dat deze waarden over een lange periode (meerdere generaties) continu aanwezig zullen zijn. Dit betekent dat in eerste instantie geprobeerd wordt het laanbeeld te behouden waarmee de cultuurhistorische- en belevingswaarden zijn veilig gesteld. Door te streven naar zo oud mogelijke bomen worden de natuurwaarden overeind gehouden en de belevingswaarden op een zo hoog mogelijk niveau gehandhaafd. Dat een vitaal bomenbestand een basis voor- waarde is spreekt voorzich. De te nemen maatregelen richten zich op het opheffen van de geconstateerde knelpunten. Dit gebeurt door het verbeteren van de matige vitaliteit en de groei- plaatsomstandigheden en het herstel van het laanbeeld daar waar dit verdwenen is of aangetast. V oorlichtingsavond Op dinsdagavond 5 oktober 1993 wordt in cafe- restaurant het Hoogspel een voorlichtingsavond gehouden over dit onderwerp. U bent hier alien van harte welkom. Aan de hand van het blad- en bodemmonster onderzoek is een groeiplaatsverbetering- en bemestingsplan opge- steld. Waar mogelijk worden de sloten die langs de bomen lopen versmald ten gunste van de berm en zal overleg met de gemeente gevoerd worden over het versmallen van het wegdek en het vervangen van het asfalt door klinkers. Hierdoor wordt het doorwortelbare volume van de bomen vergroot. Door met behulp van een speciale machine de bodemverdichtingen op te heffen en ondergronds mest- stoffen toe te dienen wordt ook de kwaliteit van de groei- plaats verbeterd. Met de bemesting, die uitgaat van zo natuurlijk moge ­ lijke meststoffen wordt de zuurgraad verhoogd en de ver- houding tussen de verschillende voedingsstoffen hersteld. Met van het park afkomstig gecomposteerd blad wordt het organische stof gehalte op peil gebracht. Op een drietal plaatsen is het laanbeeld verdwenen; deze plaatsen zijn aangegeven op het bijgaande kaartje. Op het gedeelte aangeduid met I staan helemaal geen bomen meer en aan de zuidzijde van deze open plek staan een aan- tal beuken die een matige tot slechte vitaliteit hebben. Deze bomen worden geveld waama er nieuwe laanbomen worden aangeplant. Op lokatie II staan aan de oostkant van de weg jonge eiken. Aan de westkant heeft de beplanting het karakter van een houtwal. Om hier het laanbeeld te her- stellen wordt de houtwal gekapt en worden eiken vanuit de aan de oostkant gelegen beplanting aangeplant. Op lokatie III worden de resterende bomen gekapt om plaats te maken voor een nieuwe beplanting. Hiermee worden de drie slechtste stukken van de laan, waar de natuurwaarden laag zijn, hersteld. Op enkele andere plaatsen is de kwaliteit van het laanbeeld ook matig maar daar zijn de natuurwaarden dusdanig dat besloten is hier nog geen verjonging toe te passen. Daamaast is op diverse plaatsen het laanbeeld aan ­ getast door opslag tussen de laanbomen. Hierdoor heeft de weggebruiker niet meer het idee in een laan te lopen. Verwij dering van die opslag versterkt het laanbeeld. In het gedeelte tussen de Bomsestraat en het kasteel is dit reeds gebeurd. Toekomst De nu te nemen maatregelen heffen de ergste knelpun ­ ten in de laan op. Enerzijds door aanplant van nieuwe bomen en anderzijds door de toekomstmogelijkheden voor de bomen te verbeteren. Dit betekent niet dat we voor- lopig niets meer hoeven te doen. We moeten voortdurend de gezondheid van de bomen controleren om te voorkomen dat deze te ver terugvalt. Ook moeten de bomen op gevaarlijke takken, holtes of schimmelaantastingen worden nagezien. Zonodig zullen er afdoende maatregelen genomen moeten worden. Met deze maatregelen krijgt de Twickelerlaan een goed uitgangspunt voor de toekomst. Door een zorgvuldig beheer proberen we met de resterende bomen een zo lang mogelijk leven te geven aan de laan, zodat de bestaande waarden zo goed mogelijk bewaard blijven en we een waardevolle laan aan de komende generaties kunnen over- dragen.