pagina 8 herfst 1992

Kalendarium TWICKELBLAD Unico Wilhelm van Wasenaer Politiek. Handel en Cultuur Deze brochure is een speciale bijlage van bet Twickelblad bij de expositie Unico van Twickel. Eindredaclie: B.W.J. Bengevoord A.J. Brunt Ontwerp voorpagina: M.G. van Winsen Het Twickelblad is een uitgave van: Stichting Twickel en Vrienden van Twickel Redactie Twickelblad: Postbus 73, 7490 AB Delden. Tel. 05407-61309 Abonnementen kunnen worden verkregen door aanmelding bij de redactie of via lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Twickel. Druk: SWB-Midden Twente Hengelo. In het spoor van Unico Op 9 november 1692 werd Unico Wil ­ helm van Wassenaer op Twickel gebo- ren. Hij groeide op tot een man met grote invloed. Zijn positie als bewind- hebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie mag dat onderstrepen. De ­ ze heer van Twickel dankt zijn weder- opstanding uit de archieven opmerke- lijk genoeg niet in de eerste plaats aan zijn wereldlijke macht. Het was vooral een muziekstuk, het Concerti Armoni- ci, dat de belangstelling voor Unico Wilhelm deed herleven. Met deze verrassende ontdekking groei ­ de de nieuwsgierigheid naar het leven en werk van deze heer van Twickel. A1 speurend kwam Unico naar voren als een in vele opzichten bijzonder man. Als diplomaat van het ’boerse’ Holland in het mondaine Parijs. Als vooruitstre- vend beheerder van het landgoed Twickel. Niet alle vragen over het leven van Uni ­ co kunnen worden beantwoord. Na- tuurlijk, hij was vermogend, had een scherpe geest en kunstzinnige talenten, maar naar de ’mens’ Unico moeten we in veel opzichten gissen. Wat we weten van Unico Wilhelm van Wassenaer is gebundeld in deze speciale bijlage van het Twickelblad, die tevens als tentoon- stellingsbrochure verschijnt. De redac­ tie is de auteurs zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan dit bijzondere nummer. Jan Bengevoord 1692 1710 1714 1715-1718 1717 1723 1724 1725 1726 1727 1732 1733 1734 1740 1744, 1746 1745 1746 1753 1760 1762 1766 1769 Unico Wilhelm wordt geboren op 9 november als zoon van Jacob van Wassenaer en Adriana Sophia van Raesfelt, op 12 november (nieuwe stijl) wordt hij in Delden gedoopt in de Hervormde Kerk te Delden. Ingeschreven als juridisch student in Leiden. Jacob van Wassenaer overlijdt. De familiebezittingen worden ver- deeld. Unico verkrijgt Twickel. Eerste bezoek aan Twickel van de toekomstige Engelse koning Geor ­ ge I. Grand Tour. Lid van de Ridderschap van Over- ijssel. Huwelijk met Dodonea Lucia van Goslinga (1702-1769), dochter van de Friese staatsman Sicco van Goslinga. Hoogheemraad van Rijnland. Lid van de Ridderschap van Holland. Raad ter Admiraliteit op de Maze. Geboorte van zoon Jacob Jan, waarop nog vier kinderen zullen volgen. In een brief van zijn broer Johan Hendrik: eerste vermelding van Unico’s muzikale activiteiten. Intensieve bemoeiing met Twickel; inrichting van een beheersadmi- nistratie. Tweede bezoek aan Twickel van George I. Jonkheer van de Duitse Orde. Geboorte van zoon Carel George. Bewindhebber van de V.O.C. Uitgave in druk van de Concerti A rmonici. Diplomatieke missies naar de Franse koning Lodewijk XV. Unico’s broer Johan Hendrik overlijdt. Unico erft o.m. de heer- lijkheid Wassenaar en het huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Diplomatieke missie naar Keulen. Afgevaardigde naar het Congres van Breda. Coadjutor van de Duitse Orde. Intensieve bemoeiing met Twickel; opstelling van de Instructie voor de Rentmeester. Landcommandeur van de Duitse Orde. Unico overlijdt op 9 november. Hij wordt begraven in de St. Ja- cobskerk in Den Haag. Dodonea Lucia overlijdt. Op 17 januari wordt zij bijgezet in de St. Jacobskerk. 1688-1697 1692 1700-1721 1702-1713 1708 1717 1720 1723 1725 1728 1728/1729 1732 1734 1737/1738 1740-1748 1747 1751 1756-1763 1759 1766 Negenjarige Oorlog; Engeland en de Republiek bestrijden de naar de Europese alleenheerschappij stre- vende Lodewijk XIV. Lodewijk XIV bezet Namen. Noordse Oorlog, waarin de bezits- drang van Zweden naar land rond- om de Oostzee wordt beteugeld. Spaanse Successieoorlog. Strijd over de troonsopvolging in Spanje tussen Engeland, de Republiek en Oostenrijk enerzijds en Frankrijk anderzijds. Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden (het huidi- ge Belgie) binnen. De Leidse geneeskundige Herman Boerhaave publiceert zijn stan- daardwerk Institutiones. Hierin stelt hij, dat alle kennis be- rust op waarneming en inzicht. Handel componeert zijn Water Music. In Amsterdam en andere Holland- se steden neemt de windhandel in actieen grote vormen aan. Oost- en West-Indische compag- nieen in Oostende opgericht. De Republiek vreest ernstige concur- rentie. Vivaldi componeert de Vier Jaar- getijden. In de Republiek blijft de schade van de windhandel beperkt. Amsterdam wordt het centrum van de Europese geldhandel. Congres van Soissons, poging tot stabilisering van de machtsverhou- dingen. Uncio’s schoonvader Sicco van Goslinga is een van de afge- vaardigden van de Republiek. De Oostendse maatschappijen worden opgeheven. De V.O.C. besluit de rechtstreekse vaart op China te stoppen. Voor- taan varen jaarlijks 2 schepen van de Compagnie van Batavia naar Kanton. Vivaldi verblijft in Amsterdam en laat er zijn werk drukken. Oostenrijkse Successieoorlog. Be- twisting van het opvolgingsrecht van Maria Theresia van Oosten ­ rijk. Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden binnen. Omwenteling. De regenten worden beschuldigd van verraad. Het volk roept om Oranje. Willem IV wordt benoemd tot erfstadhouder van al ­ le gewesten. Encyclopedie van Diderot en d’Alembert. Willem IV overlijdt en wordt opge- volgd door zijn minderjarige zoon Willem V. Diens moeder Anna van Hannover treedt op als regentes. Pruisen valt Saksen binnen. Hier- mee begint de Zevenjarige Oorlog. De rollen zijn nu omgekeerd. Frankrijk strijdt aan de zijde van Maria Theresia. De Republiek houdt zich afzijdig. Prinses Anna overlijdt. Willem V aanvaardt de regering. Akte van Consulentschap met Van Brunswijk Wolffenbuttel.