pagina 7 zomer 1997

Port ret van Adriana Sophia van Raesfelt door J. Vollevens. Hetportret toont niet alleen de vrouw, maar ookhaar status, die van erfdochtervan het geslacht Van Raesfelt, gehuwd met de voorname edelman Van Wassenaer. Foto: Iconografisch Bureau. inzicht. De door haar al zieke vader gedicteerde gegevens overde bezittingen en rechten onderTwickel noteert zij in een omvangrijk boekwerk. Ze controleert de rekeningen van de rentmeester van Twickel en maakt zelf jaarrekenin- gen op over uitgaven en inkomsten uit verschillende bezit ­ tingen, waaronder die van de familie Van Wassenaer in Holland. Eerlijkheidshalve dient wel vermeld te worden dat Adriana hiermee een kind van haar tijd was. Zo hield haar schoonzuster Agnes zich bezig met het beheer van de boe- del van haar overleden vader, de admiraal Van Wassenaer Obdam. Zij onderhandelde hierover zelfs met de Staten- Generaal. Adriana’s moeder Amadea Isabella van Flodorff wierp zich op als vrouwe van de heerlijkheid Lage, waarvan zij de belastingrechten verdedigde en waar zij de nu nog bestaande kerk stichtte. Medische zorg De kwaliteiten van zijn echtgenote hebben van Jacob van Wassenaer ongetwijfeld een liefhebbend echtgenoot gemaakt. Adriana Sophia van Raesfelt wordt moeder van een groot gezin. Zij krijgt acht kinderen, waarvan ertwee al heel jong overlijden. De bekende Constantijn Huygens, secretaris van Willem III, ontmoet haar en haar twee eerste kinderen, een jongen en een meisje, tijdens een bezoek aan Twickel in 1680. In zijn dagboek schrijft Huygens dat hij Twickel heeft aangedaan en dat hij daar Van Raesfelt en zijn vrouw aantrof met hun dochter, mevrouw Van Obdam. Hij bezichtigt de hele buitenplaats en bewondert de ’’nogal aardige” aanplant van bomen en de “goed onder- 1611 Johan II wordt lid van de Ridderschap en Steden van Overijssel. Ook wordt hij benoemd tot drost van Vollenhove. Hij dwingt de gefortuneerde Anna van Delwich door schaking tot een huwelijk. 1 622 Huwelijk van Johan II met Agnes van Munster. De huwelijks plechtigheid wordt geleid door een hervormde predikant. Het politieke leven komt weer op gang. Er komen strengere eisen voor de afgevaardigden naar de vergadering van de Staten van Overijssel. Twickel behoort bij de havezaten. die aan de eisen voldoen. 1626 De Staatse troepen veroveren Oldenzaal. het laatste Spaanse bolwerk in Overijssel. 1 632 Rentmeester Hendrik van Limborch begint met het opmaken van jaarre- keningen. nu een belangrijke bron van informatie voorde geschiedenis van Twickel. 1 635 Aankoop van de havezate De Eze bij Steenwijkerwold voor Johan jong- ste zoon Hendrik en aankoop van goederen in Uelsen en Emlichheim in de graafschap Bentheim ter aanvulling of wellicht ook al met het oog op ver- vanging van de Thomsche goederen. De Thomsche goederen worden ver- kocht in 1651. 1638 Na vierjaaronderhandelen koopt Johan II de aan de graafschap Bentheim. grenzende heerlijkheid Lage. 1 643 Uitbreiding van het huis Twickel door aanbouw van de zuidvleugel. 1644 Aankoop van de havezate Schulenborg bij Hellendoorn voor zoon Wennemar. 1 648 Vrede van Munster. Bij de verdelingsverdragen wordt de heerlijkheid Lage vergeten. Het wordt daardoor een van geen enkel hoger gezag afhan- kelijk vrijstaatje. 1 648 Johan II overlijdt en wordt op Twickel opgevolgd door zijn zoon Adolf Hendrik. 1 650 Huwelijk van Adolf Hendrik van Raesfelt met Amadea Isabella van Flodorff. Haar ouders voeren een grote staat, maar laten weinig na. 1 653 Adolf Hendrik probeert op te volgen als drost van Twente en stuit daarbij op verzet van oranjegezinden. Hij wordt de spil van de anti-stadhouderlij- ke factie. 1 660 Adolf Hendrik wordt drost van Twente. 1 674 Willem III wordt stadhouder. Adolf Hendrik treedt af als drost vanTwente. 168 1 Adolf Hendrik laat door zijn dochter Adriana Sophia een lijst aanleggen van zijn rechten en goederen. Hij overlijdt in 1682.