pagina 7 winter 2011

De huidige verkeerssituatie bij de Oelerbeek ter hoogte van Carelshaven (boven) en de nieuwe variant (onder) met links naast de Oelerbeek een onderdoorgang voor recreatief verkeer. vormt daardoor een scheiding in het land- schapspark dat eigenlijk doorloopt tot de Hengelosestraat. Dit effect wordt nog ver- sterkt door de beplanting van de parallel- weg. Het plan voorziet in verlaging van de weg tot maaiveldhoogte en het verwijderen van de beplanting langs de parallelweg. Ook komt er ter hoogte van Carelshaven een onderdoorgang voor voetgangers, in combinatie met faunavoorzieningen. Het kruispunt met verkeerslichten wordt moge- lijk vervangen door een turborotonde. Financiering De kosten van dit plan zijn met circa 10 miljoen euro een stuk lager. Het komt er nu op aan de benodigde middelen te vin- den. De Provincie Overijssel is als wegbe- heerder natuurlijk de eerste partij die daar- voor aanspreekbaar is. Bovendien kan het werk gecombineerd worden met groot on- derhoud dat toch binnen twee jaar moet plaatsvinden Er zijn echter ook plaatselijke belangen in het geding die een bijdrage van de gemeente en anderen kunnen rechtvaardigen. Albert Schimmelpenninck perspectieven voor de terugkeer van de Eschmolen. Een voetgangersbrug over de Rondweg herstelt de rechtstreekse verbin- ding naar het centrum van Delden. De Deldeneresch kan door deze ingrepen veel van haar vroegere allure terugkrijgen. Delden-Midden Hier loopt de weg door een smalle strook tussen Kasteel Twickel en het historische centrum van Delden. Het plan voorziet ook hier in versmalling van de doorsnij- ding waardoor het verkeerslawaai zich minder kan verspreiden naar de omgeving. Ook zal er geluidsabsorberend asfalt wor ­ den toegepast. In het verlengde van de Marktstraat komt een voetgangersbrug zodat vanuit hartje Delden de directe ver- binding naar de watertoren terugkeert. Waar de weg de Twickelerlaan heeft afgesne- den, komt een hoge voetgangersbrug zodat het weer mogelijk wordt vanaf de Hengelo ­ sestraat de Twickelerlaan te bereiken. Delden-Oost Ter hoogte van de Flierbeek en het tunnel- tje Ossenweide loopt de huidige Rondweg verhoogd door het landschap. De weg