Stilstcmd is…, Molenaars zijn gek op water. Althans, de vrijwillige molenaars van onze mooie watermolen, de Noordmolen. Hoe meer water hoe liever, want dan kan de molen naar hartelust draaien. Want olieslaan daar gaat het om. Alle twin- tig, vrijwillige molenaars van de Noordmo ­ len hebben hart voor hun hobby. Wanneer er te weinig water is, en dat is in het verle- den dikwijls voorgekomen, kunnen wij al- leen maar vertellen hoe het slaan van olie in zijn werk gaat. Maar wij willen het graag laten zien! Voor ons is er niets mooier dan een belang- stellend publiek. Sommige bezoekers zijn snel uitgekeken. Maar velen willen niet al- leen uitgebreid worden voorgelicht over het proces, maar luisteren 00k met veel inte- resse naar de sagen en legenden die de vrijwilligers over de Noordmolen hebben te vertellen. Want wij molenaars zijn ons allemaal bewust van het feit dat wij ons ‘vak’ mogen uitoefenen op een historische plek. Want langs de molen loopt namelijk hetzgn. Marskramerpad. Hierover liepen behalve marskramers 00k linnenkooplie- den uit de omgeving van Osnabriick, die op weg waren naar de beurzen in Amster ­ dam. Ook werd het pad gebruikt door arme werklieden uit Westfalen, op zoek naar werk in het westen van ons land. De Twic- kelervaart, ook al een historische transport- route, loopt pal langs onze molen. Over dat verleden willen ook veel mensen graag iets van ons horen. Ook spreekt de prachtige omgeving waarin de molen ligt alle bezoekers aan. Vooral van mensen uit andere delen van ons land horen we vaak: “Meneer, wat is het hiertoch mooi.” En dat streelt ons hart. Wij zijn dan ook trots dat wij dit monument door hette gebruiken in stand kunnen hou- den, want stilstand is achteruitgang. Dat heeft de molen in het verleden meerdere keren ondervonden. Onlangs is een grote renovatie afgerond. Daarbij is de brug vervangen, het rad ver- nieuwd en ook de stoel waarin het rad draait. De kademuren zijn gerestaureerd en we hebben de beschikking gekregen over een dat in traditio- MolenaarJack van Oijk voor de vernieuwde molen. nele bouwstijl tegenover de molen is opge- trokken. Daarmee hebben we de beschik ­ king gekregen over drinkwater en een toilet. Daar moest natuurlijk iets tegenover staan. Voorwaarde voor het verstrekken van de subsidie was het ontwikkelen van educa ­ tive en recreatieve elementen. Bovendien moest de molen frequenter en langer ge- opend zijn dan voorheen. Aan beide voor- waarden hebben we inmiddels voldaan. We hebben daardoor ook vaker ‘molen- dienst’; minimaal tien keer per jaar. Maar dat hebben we er graag voor over want, zo- als eerder gezegd, we zijn gek met onze molen en werken er met plezier. De molen met bijbehorende entourage ziet er nu gelikt uit en we kunnen er dan ook weer jaren mee vooruit. Voordat een vol- gende restauratie nodig is zullen de huidige molenaars al lang ’gepensioneerd’ zijn. Maar we hopen dat er in de toekomst vol- doende opvolgers met een warm hart voor de molen zullen zijn. Jack van Ojik Burgemeester A. Th. B. Bijleveld-Schouten tijdens de ojjiciele opening van de Noordmolen op 20 September jl.