pagina 7 winter 1994

Jagers maken afspraken over jacht en wildbeheer op Twickel Wildbeheereenheid Twickel wil de jacht op het landgoed in een modern jasje steken De Wildbeheerheid (WBE) Twickel werdin 1991 opgericht, nadat in 1989 het overleg tot de vorming op gang was geko- men. Alle jachtcombinaties met jachtvelden op het landgoed en aangrenzende gebieden sloten zich bij de WBE aan. De WBE bestaat nu uit 70 leden-jagers en 5 zogenoemde deel- nemers. Het initiatief tot de vorming van de WBE werd in belangrijke mate genomen door de Stichting Twickel. Doel van de WBE Twickel is de jacht in een moderner jasje te ste ­ ken. Jan Bengevoord Eeuwenlang is de jacht op het landgoed Twickel een vanzelfsprekenheid geweest. In deze eeuw werd de jacht verhuurd aan meerdere jachtcombinaties, die binnen de regels van onder meer de Jachtwet op het landgoed jaag- den. Zowel bij de Stichting Twickel als bij de jagers zelf, veelal georganiseerd in de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) ontstond de behoefte om over de jacht afspraken te maken. Het recht om wat jagers noemen ‘te oogsten’ stond daar- bij niet ter discussie, wel de wijze waarop de jacht moest worden ingepast inhet landgoedbeheer waarin natuurbe- heer een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. Om in het nogal eigengereide jagers wereld eenheid te brengen, werd door de KNJV en de overheid de vorming van plaatselijke wildbeheereenheden gestimuleerd, terwijl de Stichting Twickel haar jachtbeleid vastlegde in een wildbeheerplan. Jacht werd niet langer een doel op zich, maar een onder- deel van het totale landgoedbeheer op grand van de statu- ten. Voorzitter Jelke Bosch van de wildbeheereenheid Twickel staat positief tegenover deze ontwikkeling: „Wij zijn blij dat de jacht in de statuten worden genoemd. Dat is van belang voor de jagers bij de afgeweging voor wat betreft het beheer van dit fantastische natuurgebied’ ’. Ja, mits „Twickel verhuurde de jacht reeds aan jagers met wie veelal al een langdurige relatie bestaat. Je zou kunnen zeg- gen dat Twickel altijd een ‘ja, mits’-jachtbeleid voert. Tegen de jacht bestaan geen principiele bezwaren, maar Voorzitter Jelke Bosch en secretaris/penningmeester Hans Gierveld van de Wildbeheereenheid Twickel. “Samen reeen tellen bevordert de eenheid ”. Foto: John Mulder.