pagina 7 lente 2003

Dr. J.H. van Heek. In 1912 kocht hij het sterk verwaarloosde kasteel Bergh in ‘s-Heerenberg dat hij met grote voortvarendheid liet restaureren. Toen het herstelde huis in 1939 door brand werd getroffen liet hij de moed niet varen en stelde nog eens alles in het werk om zijn bezit in oude glorie te laten herleven. Daamaast zette hij zich in voor het herstel en de toekomst van vele andere monumenten, zowel in Nederland als in het Duitse grensgebied. Foto overgenomen uitA. Tmnevetd(red.), De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek, Didam, 1953. bestuursvergadering als secretaris- penningmeester om de tafel met de voorzitster M.A.M.A. Barones van Heeckeren van Wassenaer, de asses ­ sor W.A.A.J. Baron Schimmel- penninck van der Oye, en de nieuwe rentmeester ir. C. Brunt. De hele landelijke pers bracht het nieuws van de oprichting. Het Alge- meen Handelsblad berichtte op 25 juli 1953: “In de zes eeuwen geschiedenis van Twickel is de 7de April van dit jaareen dag van bijzondere betekenis gewor- den. Op die dag schonk de eigenaresse (..) de omstreeks 4000 hectaren van het landgoed aan een stichting. Kasteel, park, en landgoed zullen zo als een samenhangend bezit bewaard blijven. Uit dankbaarheid voor deze daad hebben de gemeentebesturen van Stad en Ambt Delden baronesse van Heeckeren van Wassenaer het ere- burgerschap van deze gemeenten aan- geboden. Maar geheel het land heeft reden haar dankbaar te zijn: een uniek landgoed, een uniek monument van natuur en cultuur, dat anders door ver- snippering en tenslotte door onder- gang ware bedreigd, is behouden gebleven.’ Verderop werd de medewerking van het Rijk vermeld: ‘De regering heeft afgezien van het heffen van schenkingsrecht, en heeft hierdoor een toekomstige inning van successie- rechten prijs gegeven (nb de succes- sierechten zouden oplopen tot 50% van de waarde van het landgoed).’ Tot besluit volgde de fraaie conclusie: ‘De nachtegalen zullen er blijven zingen, het reewild zal er blijven grazen, de linden zullen geurend bij de stille hoeven blijven staan, waar slechts de donder van de straaljagers er bij tijd en wijle aan herinnert, dat >9 8 3 De Heer J.B. van Heek volgt Jhr. Van Tets op als voorzitter. Op initiatief Baron Van Heeckeren van Kell vindt op Twickel een intemationale conferentie plaats over de zure regen. i9 8 4 De melkquotering wordt ingevoerd. *9 8 5 Rentmeester C. Brunt, die met pensioen gaat, wordt opgevolgd door Ir. Graaf A.H. Schimmel- penninck. Koningin Beatrix bezoekt Twickel en heeft een ontmoeting met de pachterscommissie. 1988 De oude zaagmolen van Twickel wordt na een grondige restauratie ingericht als museum. De hout- zagerij is sinds 1975 onder- gebracht in een nieuw gebouw. 199° De assessor Jhr. G.F. Boreel volgt de bestuursvoorzitter J.B. van Heek op. De watermolen De Noordmolen wordt weer als oliemolen in gebruik genomen. 199 1 Publikatie van het eerste nummer van het Twickelblad. 1992 Presentatie van het plan voor de aanleg een golfbaan met 18 holes in het noordelijk deel van het landgoed. Deze zal een oppervlakte beslaan van 65 hectare. De baan wordt in 1997 in gebruik genomen. !993 Ingebruikneming van de nieuwe rentmeesterij die is onderge- bracht in de voormalige kasteel- boerderij. Voor de werkplaatsen van de bouw- en bosafdeling verrijzen nieuwe gebouwen. Publikatie van de inventaris van het huisarchiefTwickel.