pagina 7 lente 1993

De toekomstvisie van de Stick ting Twickel op de landbouw Een al bijna historische foto van roodbonte koeien buiten. De meeste koeien brengen tegenwoordig het grootste deel van,het jaar in de loopstal door, terwijl de oren van de dames op last van staatssecretaris Gabor zijn versierd met gele- oormerken. Twickel zoekt naar harmonie tussen belangen landbouw, milieu en natuur Slechts weinig landgoedeigenaren waren in het verleden actief als agrarisch ondernemer. In Nederland werd een landgoed naast beleggingsobject gezien als verlengstuk van de buitenplaats en was daarmee bedoeld om de ei- genaar tot plezier te strekken. Bouw- en weilanden vormden aantrekkelijke elementen tussen boomgroe- pen en bospartijen. Albert Schimmelpenninck Deze landbouwgronden werden en worden veelal ge- bruikt door pachters waarvan de boerderijen ver- spreid over het landgoed liggen. Het landgoed Twickel – hoewel groter dan andere landgoederen – maakt geen uitzondering op deze regel: het overgrote deel van de 2.000 ha. cultuurgrond is verpacht aan ca. 75 hoevepachters en een even groot aantal loslandpachters. Daarnaast is ca. 200 ha. (10%) niet vast verpacht. Markeverdeling Alvorens in te gaan op het beleid m.b.t. de land ­ bouwgronden op Twickel ontkomen we niet aan een korte terugblik. Het landgoed is ontstaan rond het Huis Twickel dat in 1347 voor het eerst in de geschiedschrijving op- duikt. Vele generaties bewoners van dit huis hebben hun bezit door aankoop steeds verder uitgebreid tot in het begin van de vorige eeuw een omvang van ruim 2.000 ha. bereikt was. Het bezit was verdeeld over 10 buurtschappen rondom Delden. Tussen deze buurt- schappen met hun verspreide hoeven lagen de ”mar- kegronden”; dit waren woeste gronden die gezamen- lijk eigendom waren van de oorspronkelijke erven van een buurtschap (’’gewaarden”). Bij de markeverdeling die in Twente omstreeks 1850 plaats had, kregen alle gewaarden naar gelang de om ­ vang van hun eigendom een evenredig deel van de markegronden toebedeeld. Aangezien de toenmalige bewoner van Twickel, J.D.C. van Heeckeren, een