pagina 7 lente 1992

Sec: onzer Grieterie. De Wei Eerw: Heeren P. Brui- ning Predikant onzerplaats en S.A. Niewold, Predi- kant te Warga. Bij welke H n Ik speciaal bekend ben Ja van wien Ik de sterkste blijken van achting ont- vang. En van welken, zommige mijne Leermeester zijn geweest, en mijne Opvoeding hebben geregeld. Ik zal niet ontkennen UwEdGest: Heer! dat mijn ver- langen altoos is geweest, om eens in Holland geem- plojeerd te worden. Te meer daar altoos mijn Oogmerk is, om voor anderen nuttig te zijn, en Zelf van anderen geleerd te worden. – Hier in Vriesiand, kan ik mijn Oogmerk niet regt bereiken; Nameiijk om cone Nieuwe en beteren manier van onderwijs in- tevoeren. Men is hier te zeer aan het Oude ge- hegt! Ik zou hier over zeer veei kunnen schrijven, doch mijn Wensch is, om dat geluk te mogen erlangen, om met UwEdGest: in Persoon, over dit en andere on- derwerpen te mogen spreken. Indien UwEdGest: het nodig mogt oordelen, dat Ik in Perzoon ver ­ se been: zal ik zien van Mijne Principalen Permissie te bekomen, om mij in Persoon aan UwEdGest: te komen aanbevelen. Aangaande mijne Ouderdom, die is 28 Jaren! Mijne Vrouw is 2 Jaren ouder. Kinderen hebben wij niet. En dit is mijn tweede Plaats, alwaar ik het Ampt van Organist en Schoold r waarneem, zint 8 jaar. Ik heb de Eer, na mij op het sterkst in UwEdGest: ’s gunstig aandenkert te hebben aanbevolen, mij te noemen, UwEdGest: Dienstv. Dienaar w.g. S.G. Wezel Organist en Schoolcf te Wirdum in Vriesiand Wirdem den 12 October 1791 P.S. Mag ik de vrijheid gebruiken Mijn Heer om UwEd ­ Gest: ter verzoeken, om aan mij de Condities etc. van Bovengemelde Ampt te doen weten? Deze sollicitatie was gericht aan de Wei Ed:Gest: Heer! de Heer A. van den Does Balliuw en Schout etc. etc. te Wassenaar. Succes In totaal waren er 8 sollicitanten naar deze betrek- king. Daarbij was een sollicitatie gedaan door de schoolmeester van Tol te Voorburg, die buiten mede- weten van zijn zoon, schoolmeester te Sommelsdijk, Een proeve van hekwaamheid met een zelfportret?