pagina 7 4 1998 tijdschrift

Varkenshouderij in zwaar weer Van de huidige 70 actieve pachtbedrijven op het land- goed Twickel zijn de meeste van het gemengde type. Naast melkvee zijn er ook varkens te vinden. De varkenshoude ­ rij is van oudsher een vast onderdeel van de agrarische bedrijven in Twente. Dankzij de varkens’poot’ komt – of liever gezegd kwam – er extra inkomen op het bedrijf zodat men ondanks de geringe bedrijfsomvang toch kon overle- ven. Een aantal maatregelen dreigt de kleinschalige varkens ­ houderij echter snel onrendabel te maken. Zo kregen alle Nederlandse varkenshouders onlangs een officiele brief in de bus waarin men kon lezen hoe de Herstructurering Var ­ kenshouderij voor het eigen bedrij f uitpakt. Deze wet voor- ziet in een gefaseerde vermindering van de varkensstapel met in totaal 25%. De meeste bedrijven moeten nog dit jaar 10% inleveren. Het Varkensbesluit voorziet in een drastische aanscher- ping van de eisen op het gebied van de hygiene en het wel- zijn. Er moeten hygiene sluizen komen, de ruimte per dier wordt opgevoerd en zeugen mogen niet meer aangebonden worden. Als direct uitvloeisel van de varkenspest die in 1997 het Zuiden van het land trof, bereidt de regering de Recon- structiewet voor. Deze wet voorziet in een opdeling van het land in clusters met varkensvrije zones daartussen. Breekt een besmettelijke ziekte uit dan hoopt men de ellende tot een cluster te beperken. Bedrijven die in een varkensvrije zone liggen zullen moeten stoppen met de varkenshoude ­ rij- Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, zijn de prijzen van slachtrijpe varkens en biggen sinds medio dit jaar in een vrije val gekomen. Gelukkig hebben de varkenshouders een periode met zeer goede prijzen achter de rug. De mees- ten kunnen het wel een tijd uitzingen mede door de gunsti- ge gang van zaken in de melkveehouderij. Dit laatste geldt uiteraard alleen voor de gemengde bedrijven. De hierbo- ven genoemde wetten veroorzaken echter veel onrust. Visie Stichting Twickel A1 vele jaren is het beleid van Twickel er op gericht een evenwicht te bereiken tussen het aantal dieren en de beschikbare grond. Wanneer een bedrijf in ‘evenwicht’ verkeert betekent dit dat men volledig in het eigen ruwvoer kan voorzien waarbij alle vrijkomende mest op de eigen grond verantwoord wordt gebruikt. Het is dan minder van belang welke diersoorten worden gehouden. Op zichzelf is er dus geen bezwaar tegen varkens of pluimvee. Integen- deel: door een onvoldoende hoeveelheid melkquotum op het landgoed als geheel is er ook in de toekomst ruimte voor een beperkt aantal varkens en/of pluimvee. De drei- gende teloorgang van kleinschalige varkenshouderij op het landgoed baart de Stichting dan ook zorgen. De gemengde bedrijven worden praktisch gedwongen zich geheel toe te leggen op de melkveehouderij. Dit betekent dan men versneld moet afschrijven op varkensstallen, melkquotum moet bijkopen, meer grond nodig heeft en grootschaliger moet werken. Dit is niet voor ieder bedrijf weggelegd en het is de vraag of dergelijke grootschalige en kapitaal intensieve bedrijven nog wel zijn in te passen in het kleinschalige landschap dat we nu juist willen koeste- ren. Onlangs trad ik namens de landgoedeigenaren toe tot een bestuurlijke overleggroep (BORCO). In dit overleg werken provinciebesturen, landbouworganisaties, milieu- federaties en anderen samen aan de nadere invulling van de Reconstructiewet. Ik zal daar pleiten voor het behoud van kleinschalige varkenshouderij op landgoederen. Indien bedrijven om veterinaire redenen moeten verdwijnen dan zal er een fatsoenlijke regeling moeten komen. De Reconstructiewet beoogt de varkenshouderij weer toekomst te geven in ons land en dus ook op landgoederen! A.H. Schimmelpenninck Het Nutsdepartement Delden Op 5 april 1837 vond in Carelshaven de oprichtingsbij- eenkomst plaats van het departement Delden, Hengelo en Borne van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen. De hierbij aanwezige rentmeester van Twickel, de heer W. Mellink, werd op de daarop volgende vergadering van 30 augustus benoemd tot penningmeester. De band tussen het Nut en Twickel is steeds zeer hecht geweest. In 1886 aanvaardde R.F. baron van Heeckeren van Wassenaer het hem aangeboden erelidmaatschap. In de jaren daarvoorhad hij regelmatig de financiele tekorten van de vereniging gelenigd. Zijn vader J.D.C. van Heecke ­ ren van Wassenaer bood onderdak en faciliteiten aan de Nutsspaarbank. In de periode van 1849 tot 1978, toen de bank fuseerde met de ‘ ‘B ondsspaarbank voor Twente” was deze instelling gevestigd in de Rentmeesterij van Twickel. De elkaaropvolgende rentmeestersfungeerden als vrijwil- lig bankier. In meer recente jaren verleende de Nut’s werkgroep “Historie” hulp bij het inrichten van de vanaf 1980 – 1997 op Twickel georganiseerde tentoonstellingen. In januari van dit jaar werd deze zeer actieve werkgroep opgeheven. Na een proces waarbij personeelsleden van de Stichting Twickel steeds meer activiteiten in eigen hand namen, moet Twickel bij de organisatie van volgende exposities op eigen benen kunnen staan. Ter gelegenheid van haar honderdzestigjarige bestaan schreef J.W. Hakstegen een jubileumuitgave onder de titel Het Nutsdepartement Delden, geschiedenis van een hon ­ derdzestigjarige. Dit lezenswaardige en keurig verzorgde boekje is te koop bij het secretariaat van het Nutsdeparte ­ ment Delden, mevrouw I. Brons, De IJsvogel 6,7491 ZG Delden, tel. 974 – 376 3 1 69. De prijsbedraagt/ 10,-. A.B.