pagina 6 winter 2011

Vereenvoudigd plan rondweg Delden biedt i/eel voordelen Op de bovenste afbeelding is te zien hoe de Rondweg nu de Deldeneresch doorsnijdt en een barri&re vormt tussen het landgoed en centrum van Delden. Deze barri&revorming wordt volgens het aange- paste plan (middelste afbeelding) verminderd. Op de onderste afbeelding is aan de hand van de rode lijnen te zien waar voetgangers en fietsers dan de Rondweg kunnen oversteken. Er is een nieuw plan gemaakt voor de Rondweg bij Delden. Door onder meer de taluds steiler te maken, beplanting te verwijderen en voetgangers- bruggen aan te leggen moet de weg een minder grote barriere vormen tussen het landgoed en het centrum van Delden. In 2003 maakte landschapsarchitect Michael van Gessel in samenwerking met de Provincie Overijssel een plan om de Rondweg Delden (N346) beter in te passen en de verbroken verbindingen tussen Twic- kel en het centrum van Delden te herstel- len. Een belangrijke ingreep was het verdiepen van de weg waar deze op dit moment nog op of boven het maaiveld ligt. Daardoor zouden alle verbroken ver ­ bindingen op maaiveldniveau hersteld kunnen worden. Dit plan haalde echter de eindstreep niet omdat de kosten (ca 30 miljoen euro) te hoog waren. Pact van Twickel In 2009 werd het Pact van Twickel geslo- ten. In het bijbehorende uitvoerings- programma kwam opnieuw de betere inpassing van de N346 aan de orde. Een projectgroep onder leiding van de provin ­ cie ging aan het werk. Wederom werd Michael van Gessel als landschapsarchi ­ tect ingeschakeld. Het resultaat is een mooi plan dat lijkt op het plan uit 2003 maar zonder de verdiepte ligging. Op 19 januari 2012 wordt in cafe-restaurant’t Hoog- spel een informatieavond over het plan voor de N346 gehouden. Landschaps ­ architect Michael van Gessel zal een presentatie geven. Aanvang 19.30 uur. Delden-West Tot de aanleg van de Rondweg, circa veer- tig jaar geleden, liep de doorgaande oost- west verbinding door het centrum van Delden. Men dacht dat het nog een hele tijd zou duren voor de snelweg (Ai) zou worden aangelegd en daarom was de aan ­ leg van de Rondweg zeer urgent. Dat zal de verklaring zijn van de royale afmetingen van de weg die eerder doet denken aan een snelweg. Dit wordt nog versterkt door het halve klaverblad ter hoogte van de Del ­ deneresch waar de weg naar Almelo (N74i) aantakt. Het nieuwe plan voorziet in een sterke versobering van de aanleg waarbij de doorsnijding door de es een stuk smaller wordt en de noordelijke lus helemaal vervalt. De route van en naar Twickel wordt een stuk simpeler. De be- plantingen aan weerszijden van de Rond ­ weg belemmeren het vrije zicht op de es en zullen verdwijnen. Dit biedt 00k weer