pagina 6 winter 2001

Facelift voor de eler watermolen D e bekende watermolen te Oele krijgt een flinke restau- ratiebeurt. Deze korenmolen is in feite de helft van de dubbele molen gelegen aan de Oelerbeek die hier tot het eind van de 19e eeuw te vinden was. Het molencomplex hoorde bij de vroegere havezate Oldemeulen. Het verdwenen deel was bestemd voor het slaan van olie en had toen kennelijk geen functie meer. De korenmolen was nog in bedrijf tot circa 1960. Daama sloeg het verval toe tot de gemeente Hengelo het initiatief nam het karakteristieke vakwerkgebouw te restaureren. De gemeente nam het beheer van de molen over en liet de restauratie in 1973 uitvoeren. Molens zijn echter zeer onderhoudsgevoelig. Meer dan andere gebouwen hebben zij te lijden van weer en wind. Bij watermolens zorgt het stromende water vaak voor problemen. De houten stuwen en raderen zijn kwetsbaar. Ook kan de molen onderloops worden; dit houdt in dat het water onder de molen door- loopt en de fundering kan onder- mijnen. Dit alles was hier het geval, zodat een tweede restauratie binnen dertig jaar niet langer uitgesteld kon worden. De restauratie is nu in voile gang. Naast de molen zelf worden ook de molenstuw en de brag gerestaureerd. Dat dit vroeger al vaker gebeurde is te zien in de jaartallen in de zandstenen kademuren. De werkzaamheden zijn er tevens op gericht de molen na de restauratie goed te kunnen gebraiken. Hierbij denkt men aan het openstellen van de weer functionerende molen voor het publiek. Evenals bij andere molens spelen vrijwilligers hierbij een onmisbare rol. De nodige facili- teiten worden ondergebracht in een bijpassende schuur. A.H.S. De voorbereidingen voor de restauratie zijn begonnen met het zetten van een dam wand in de Oelerbeek. Foto: J. Mulder. De aannemer heeft de kademuren voorzichtig uit elkaar genomen en genummerd. Foto: A H. Schimmelpenninck.