pagina 6 winter 1994

Zonering biedt instrumenten voor integrale aanpak Recreatieplan aanzet tot regulering recreatie Op 25 oktober j.l. werd een door de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel georganiseerde voorlich- tingsbijeenkomst over het recreatieplan gehouden. De heer E. Krudop, lid van het Stichtingsbestuur, constateerde een toenemende recreatiedruk op het landgoed Twickel met de daarmee gepaard gaande wrijving tussen natuur en land- schap enerzijds en de recreatie anderzijds. Een dergelijk groot probleem vereist een grondige aanpak. In zijn inleiding bepleitte hij dan ook een integrale aanpak van het recreatie- probleem. Daarom zei hij ook zo verheugd te zijn over het onlangs gepresenteerde recreatieplan omdat deze gedegen studie de nodige praktische voorstellen voor beheersmaatre- gelen bevat om de groeiende recreatie in goede banen te lei- den. Maarten Hermanussen Tijdens de bijeenkomst werd er door de heer Lorzing, een van de opstellers van het plan, van adviesbureau Lorzing Keysers & Van Riel, uitvoerig uitleg gegeven van de plannen om de rustige recreatie op Twickel alle ruimte te bieden en het gemotoriseerde verkeer terug te dringen. Nadat onderzoekers basisgegevens hadden verzameld over waar precies de recreatieve druk het grootst is, waar de meest kwetsbare natuurterreinen liggen en waar de bestaande ontsluitingswegen, parkeerterreinen en bezienswaardigheden, kon worden overgegaan tot het opstellen van een zogenaamd zoneringsplan. Het totale gebied is daartoe opgedeeld in verschillende zones die gezien hun karakter met verschillende niveaus van recre ­ atiedruk belast kunnen worden; varierend van kwetsbare gebieden, natuurzones, waar recreatie tot een minimum beperkt dient te blijven, tot bijvoorbeeld de kasteelzone waar rustige recreatie minder bezwaarlijk is. Kasteelzone Zo bleek uit onderzoek dat vanuit de oostelijke richting, de stedenband, de meeste toetreding tot Twickel plaats- vindt. Het is niet verwonderlijk dat juist in de nabijheid van het kasteel de hoogste dichtheden van recreanten werden gemeten. Juist omdat het hart van het landgoed, het kasteel zelf, niet te bezichtigen is concentreert de recreatie in de kas ­ teelzone zich op de verschillende bezienswaardigheden rond het kasteel zoals de tuinen, parkbos, schaapskooi. Samen met museumboerderij De Wendezoele en de Noordmolen is er zelfs sprake van een „toeristisch totaal- pakket”. Dit kan een probleem opleveren, maar tegelijker- tijd ook een oplossing bieden. Immers door het autoge- bruik binnen deze kasteelzone te ontmoedigen door langs de rand voldoende parkeergelegenheid aan te bieden, kan men de toestroom reguleren. Bovendien kan men door hier rustige vormen van recreatie toe te laten elders de meest kwetsbare gebieden sparen. Zo werden iets verderop, in wat de wandelzone zou gaan heten, al relatief lage dichtheden recreanten gemeten. Toch vindt ontsluiting van dit gebied plaats door betrekkelijk eenvoudige wandel-en fietspaden. De charme voorde rus ­ tige recreant schuilt hier blijkbaar in de rust en het aantrek- kelijke, afwisselende coulissenlandschap. Regulering Door dus op sommige plekken de kraan van de recreatie (half)open te draaien, elders te laten druppelen of zelfs helemaal dicht te draaien kiest men voor intensieve, rede- lijk extensieve of uiterst extensieve betreding van een gebied. Op deze wijze tracht men op Twickel de recreatie te reguleren. Voor de ene zone kan dat betekenen stimule- ren, maar voor een andere zone juist afremmen en beter geleiden. Met deze studie als leidraad kan men door betrekkelijk eenvoudige instrumenten zoals bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen met aansluitende wandelroutes sturend optreden. Ook wordt gedacht aan een betere weg- bewijzering. Voor het slagen van het zoneringsplan is uiteraard een goed wegenbeleid van groot belang. Rustverstoring en versnippering van de natuur door het toe ­ nemende verkeer op de doorsnijdende wegen vormt een groot probleem. Volgens de opstellers van het rapport dient het beleid er zoveel mogelijk op gericht te zijn het aantal doorsnijdende wegen op het landgoed te beperken. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat boerderijen en woningen goed bereikbaar moeten blijven.De wegenkaart diebij het recreatieplan hoort, schetst de huidige situatie en het wensbeeld dat de Stichting op de lange termijn gereali- seerd zou willen zien. Realisering De voorzitter van de Vereniging Vrienden van Twickel juicht in zijn reactie op het plan het kanaliseren van de recreatie toe. Hij prees de systematische aanpak van het probleem van de toenemende recreatiedruk. Wat hem betrof past het in het kader van de eerdere, even zo degelij- ke beheersplannen als bijvoorbeeld het bosbouwplan en het wildbeheerplan. Wei zal over dit op zich goede beleids- plan door Twickel nog veel besproken moeten worden met gemeentelijke overheden en belanghebbenden. Rentmeester Schimmelpenninck erkende, in zijn ant- woord, dit probleem en stelde dat het een illusie zou zijn te denken dat een dergelijk omvangrijk plan binnen pakweg vijf jaar te realiseren zou zijn. Op de lange termijn zouden door kleine stapjes voorwaarts verbeteringen teweeg gebracht kunnen worden. Een tijdpad of planning kan hier- voor niet gegeven worden.