pagina 6 najaar 2011

Kinderen enthousiast voor Twickel De 14-jarige Willem Bitter, die later rentmeester zou worden, maakte eer gewassen pentekening van de Noordmolen, 1864. Het Twickelweekend wordt aangegrepen om een doe- activiteit voor kinderen te organiseren. In een schilder- workshop kunnen kinderen hun creativiteit de vrije loop laten. Bestuurslid Lucie Musterd van de Vrienden van Twickel hoopt dat het niet bij die ene activiteit blijft. De besturen van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel konden elkaar snel vinden in de wens kinderen enthousiast te maken voor Twic ­ kel. Natuurlijk, het is mooi dat velen het prachtige landgoed een warm hart toe- dragen. Dat blijkt uit de ruim 1900 vrien ­ den die er nu zijn. Willen we dat zo houden, 00k bij volgende generaties, dan zullen we ons met onze informatie en activiteiten actief en vaker moeten richten op jeugd en aansluiten bij de tijdgeest van nu. Wanneer het om jeugd gaat, komt het onderwijs bij velen als eerste op. Vanzelf- sprekend besteden basisscholen aan- dacht aan geschiedenis, cultuur en natuur. Vaak in projecten waarin een kijk- je in de praktijk en zelfwerkzaamheid van leerlingen een plek krijgen. Ook Twickel komt daarbij op de scholen in de omge- ving weleens aan de orde. Regelmatig gaan groepen kinderen met de boswach- ter op stap. Met de opdracht van de over- heid om rekenen en taal in het onderwijs meer prioriteit te geven, komt de aan- dacht voor cultured erfgoed en de eigen leefomgeving onder druk. Het credo ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is voor een breed scala organisaties aanleiding scholen te bestoken met een overvloed aan informatie en lesbrieven. Meestal blijven die ongebruikt. Er is veel te veel. Vanzelfsprekend zijn we niet alleen afhan- kelijk van scholen wanneer we kinderen willen betrekken bij cultuur en natuur. Ook ouders kunnen hun kroost bewust maken van hun leefomgeving. Dichtbij huis biedt Twickel een veelheid aan moge- lijkheden om kinderen in contact te brengen met diverse landschappen, ambachtelijke bedrijven, een kasteel met verschillende bijgebouwen en een eigen geschiedenis. Met de boswachter op zoek naar dieren en planten, oude ambachten bij de Wendezoele, de houtzagerij, kaas kopen van de geitenboerderij of kijken naar de aanleg van de kasteeltuinen: volop aanknopingspunten voor ontdek- kingen en verhalen. Juist verrassende en leuke ervaringen vormen bij kinderen een voedingsbodem voor nieuwe interesses. Het Twickelweekend is voor de Vrienden en de Stichting een uitstekende aanlei ­ ding om samen een doe-activiteit voor kinderen in het programma op te nemen. In een schilderworkshop in en om de Schaapskooi gaan kinderen van 8-12 jaar creatief aan de slag met het landschap en de gebouwen op het landgoed. Twee kunstenaressen, die veel met deze leef- tijdgroep werken, tekenen voor een professionele begeleiding. Om in de stemming te komen starten we met een presentatie van tekeningen en schilder- en tekenattributen van kinderen, die ooit op het kasteel woonden. Zo wordt een link gelegd met leeftijdgenootjes uit vervlogen tijden. Voor deze eerste keer is het aantal deelnemers beperkt tot dertig. We zijn heel benieuwd naar de verbeel- ding die de kinderen in hun werk laten zien. Deelnemers die trots zijn op het resultaat, nodigen we graag uit dit te pre- senteren aan bezoekers van de Moestuin- dag. Zo hebben zij, met familie en vriend- jes een extra stimulans om ook daar te ontdekken wat Twickel jong en oud te bieden heeft. Wat ons betreft blijft het niet bij deze ene keer! Lucie Musterd