pagina 6 najaar 2010

Erve Harmelink: van pachtbedrijf tot knooperf Erve Harmelink is van bestemming veranderd. Het eeuwenoude erf, vroeger 00k we! Hermelink genoemd, is geen agrarisch bedrijf meer maar een knooperf. Op het gezamenlijke erf aan de rand van de Woolder Es, tussen Hengelo en Delden, staan nu drie woningen, waarvan een compleet nieuwe. De Stichting Twickel heeft bij de herinrichting gebruik gemaakt van de ‘Rood voor Rood-regeling’, waarbij vervallen stallen en gebouwen op een fmancieel aantrekkelijke manier gesloopt kunnen worden om plaats te maken voor nieuwe opstallen. Voorwaarde is wel dat er geinvesteerd wordt in de ruimtelijke kwaliteit, door bijvoorbeeld de aanleg van extra groen of het opknappen van de karakteristieke bebouwing. Cezicht op het knooperf Harmelink. V.I.n.r. De restaaratie van de boerderij in voile gang, de schuurwoning en de nieuwe woning. Het Harmelink heeft een rijke historie achter zich. De boerderij wordt al in 1475 genoemd in het schattingsregister van Twente onder de naam ‘Hermening’. In het markeboek van Woolde wordt het in 1556 genoemd als ‘zelige Bruen Hermelinck eyn stucke van de marcken aen syn gaerden beslaegen, besichtiget and getaxeert up 4 stuiver brabants jaerlix’. Het oudste stuk in het Huisarchief Twickel over het erf Hermelink dateert uit 1605. Het betreft een schuldbekentenis van Odilia van Bevervoorde aan Johan Laarhuis waarin zij belooft schulden te betalen die zijn nagelaten door juffer van Haersolte. Dit gebeurt uit de opbrengsten van de erven Hermelink in Woolde en Lammertink in Weddehoen. Schuilkerk In 1628 verkoopt Herman van Voorst het erve aan Johan van Raesfelt, heer van Twickel. Bij het erve hoort een tiende, leen- roerig aan het huis Almelo. In 1807 zijn er op Twickel voor het hele landgoed pachtaktes opgesteld. De pachtakte voor Hermelink vermeldt alleen het erve ‘Harmelink’. In 1839 wordt het erve verpacht aan Cerrit Jan Schepers en aldus omschre- ven: in een huis, nummer 323, schuur en bakhuis’. In 1862 wordt Harmelink verpacht aan Carel Jacob ten Zeldam voor fl. 300,- jaarlijks. Ondanks dat de eigenaren vanaf 1628 niet meer rooms katholiek gezind waren, floreerde het Harmelink in de i8e eeuw als een r.k. schuil ­ kerk, hetgeen gedoogd werd door de ‘besitteren’ van Huis Twickel. In 1958 werd de boerderij gemoderniseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij. Helaas werd de bij- behorende grond in de 70-er jaren voor een belangrijk deel opgeslokt door de uit- breidingsdrift van Hengelo. Hier vinden we nu de wijk Woolder Es. De weduwe Werning – ten Zeldam bleef met haar tweede zoon, Cerrit, op het erve Harmelink achter. Cerrit was een kleurrijk figuur maar niet echt een boer. Hij was vooral verzamelaar van de meest uiteenlopende spullen. Zijn plotselinge overlijden in 2005 betekende het definitieve einde van dit pachtbedrijf. Cebinten in de boerderij.