pagina 6 najaar 2006

Noordmolen weer volop in bedrijf Donderdag 13 juli hebben de vrijwillige mo- lenaars van de Noordmolen op het land- goed Twickel al even kunnen genieten van het draaiende rad. Sinds eind 2005 was draaien eigenlijk niet meer mogelijk; het eikenhouten rad had een aantal schoepen verloren en houtrot werd duidelijk zicht- baar. Een ambtenaar van de provincie Over- ijssel attendeerde de molenaars op subsi- diemogelijkheden, maar dan moesten Twickel en de vrijwillige molenaars zelf 00k een bijdrage leveren. En dat gebeurde. Dankzij financiele bijdragen van de Euro- pese Unie, de Provincie Overijssel, de Cemeente Hof van Twente, het Rabo-cul- tuurfonds, de Stichting Twickel, zelfs parti- culieren en een groep golfers uit Borne werd de renovatie aanbesteed. De afgelo- pen maanden werkte de aannemer aan het herstel van de eeuwenoude watermolen aan de Oelerbeek. Molenaarshuisje Het waterrad werd vernieuwd evenals de stoel waarin dit draait. En 00k de brug met daaraan de schutten die de waterstand re- gelen, werd onder handen genomen. Maar 00k de kademuren waren aan herstel toe, want de wortels van de nabij staande bo- men drukten de zware zandstenen muren letterlijk uit hun voegen. Er is een nieuw element aan de Noordmolen toegevoegd, namelijk een ‘molenaarshuisje.’ Dit is een onderkomen voor de vrijwilligers, die de oliemolen draaiende houden. Daar kunnen zij een boterhammetje eten en een kopje koffie zetten. Voor het eerst sinds 1347 is er drinkwater beschikbaar. Dit molenaarson- derkomen is geheel in de sfeer van de prachtige omgeving aangepast. De nieuwe kantine met kleine keuken en toilet voldoet aan de Arbo-eisen. Het eikenhouten skelet voor het molenaarshuisje werd op ambach- telijke wijze gemaakt door leerlingen van het Hout-en Meubileringscollege uit Am ­ sterdam. Alle overige werkzaamheden zijn verricht door aannemer Groot Roessink uit Voorst en de bouwkundige afdeling van Twickel. Aan de oude watermolen zelf is inpandig het nodige onderhoud verricht. Zo zullen er aan de wanden prachtige platen met daarop uitleg in het Nederlands en het Duits wor- den bevestigd. Maar het karakter van de oude molen is niet veranderd. Materiaal In de afgelopen maanden hebben de mole ­ naars 00k niet stilgezeten. E£n van de on- geveer 20 molenaars, Jack van Ojik, vertelt: “Aan de EU Leader Plus subsidieverstrek- king waren bepaalde voorwaarden verbon- den. E6n voorwaarde was een flinke verrui-