pagina 6 lente 2005

Aantal beheerde nesten De grutto nestelt meestal in lang gras. 2002 2003 Soort Twickel Twickel gedeeltelijk gedeeltelijk Kievit 1 e legsel 40* 33 Vervolglegsel 22 Scholekster – 1 Grutto — – Predatie – 12 Verloren overig – 5 * le legsel en vervolglegsel niet gesplitst 2003 2004 2004 Deldenerbroek Twickel Deldenerbroek gedeeltelijk 9 32 33 18 19 1 1 wiedeggen binnen acht dagen na inzaaien, weer verloren kan gaan. Nog geen nood aan de man want de kievit produceert nog wel een legsel. En dan kom ik weer in actie en markeer deze legsels weer met stokken als de mai plantjes net zichtbaar zijn. De boer kan deze legsels bij nog uit te voeren bespuitingen eenvoudig sparen. Het voordeel van deze latere legsels is een grotere risicospreiding met betrekking tot het broedsucces. De beschikbaarheid van voldoende insecten voor de jonge vogels is bijvoorbeeld veel zekerder naarmate de eieren later in het seizoen uitkomen. Resultaten Het gebied waar ik aan weidevogelbescherming doe wordt begrensd door de Al, het Twentekanaal en de zijtak van het Twentekanaal. Deldenerbroek is hier vanaf voor- jaar 2003 voor het eerst bij. In de bovenstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal beheerde nesten vanaf 2002. In deze tabel is ook de predatie aangegeven van het aantal nesten, door vos en kraai alsmededoor kleineroofdieren als marter, hermelijn en bunzing. Het bijhouden van gegevens over predatie kan een belangrijke bijdrage leveren om een ontheffing te krijgen voor het bejagen van bijvoorbeeld de kraai en de vos die in het kader van de Flora-, en Faunawet beschermd zijn. Bij beweiding van het grasland kunnen nestbeschermers boven het nest geplaatst worden om vertrapping door het vee te voorkomen. Het vertrappen door vee komt overigens niet veel voor omdat het vee meestal alleen dicht bij de boerderij loopt. De kievit ligt meestal verder van de boerderij af in de open ruimte om zoveel mogelijk overzicht te hebben. Vervolgens dienen de legsels kort voor het maaien gecontroleerd te worden of ze zijn uit- gekomen. Als de jonge vogels nog in het hoge gras aan- wezig zijn, dan kunnen deze uit het nog te maaien perceel verjaagd worden door stokken te plaatsen met een plastic zak. Als het nest nog niet is uitgekomen is het aan te bevelen om bij het maaien een strook gras van vijf meter lang en drie meter breed te laten staan. Op bouwland Hoewel het op bouwlanden als maisland ook van belang is het eerste legsel te markeren en te sparen, is het verloren gaan van een legsel hier niet dramatisch omdat de kievit hier meerdere kansen heeft om tot broedsucces te komen. Ten eerste wordt ook hier geprobeerd het eerste legsel uit te krijgen voor de belangrijkste grondbewerkingen die meestal vanaf eind april plaatsvinden. Als de nesten nog niet uit zijn voor de grote grondbewerkingen zie je dat meestal circa 50% van deze legsels verloren gaat ondanks maatregelen van boeren om de nesten te sparen. Dit komt omdat de eieren tijdens de bewerkingen vaak te lang door de kievit onbebroed blijven, te veel afkoelen en daardoor door de kievit verlaten worden. De wulp heeft een open nest. De plaats ervan is moeilijk te ont- dekken, omdat de vogel heel vroeg wegvliegt of juist op zijn nest blijft zitten. Deze weidevogel is zeldzaam geworden. Ook is de kans op predatie door kraaien en meeuwen veel groter omdat de nesten tijdens de bewerkingen niet door de kievit beschermd worden. Op zich is het verloren gaan van een deel van de legsels niet zo dramatisch, immers na circa een week produceert de kievit weer een nieuw legsel dat helaas, door het systeem van een tot twee keer