pagina 6 lente 1998

Pachterscommissie brengt beleidsvisie uit “Ondernemen is vooruitzien” en "stilstand is achteruit- gang”. Vanuit dit besef pleit de pachterscommissie van Twickel voor een beleid van de Stichting Twickel, waarbij er mogelijkheden blijven voor bedrijfsontwikkeling. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid wil de pachters ­ commissie meedenken in het tot stand komen van en haar visie geven op het te voeren beleid. Hiertoe heeft men met hulp van een OLM accountant een nota uitgebracht. Teruglopende inkomsten Aan de hand van een voorbeeldbedrijf dat te vergelijken is met een gemiddelde Twickelboerderij is een aantal bere- keningen uitgevoerd. Het bedrijf omvat 25 ha cultuur- grond, waarop 43 stuks melkvee met bijbehorend jongvee en 200 vleesvarkens gehouden worden. Door teruglopende opbrengsten, en stijgende kosten komt het inkomen van de pachter in de komende jaren onderdruk te staan. Om dit te voorkomen moet erdus wat gebeuren. Hiervoor geeft de nota een aantal opties aan varierend van optimalisatie van het bedrijf tot schaalver- groting van de melkveehouderij of varkenshouderij. Ook wordt omschakeling naar biologische landbouw en de ont- wikkeling van neventakken zoals “Bed and Breakfast” en zelf kaas maken doorgerekend. Het voorgestane beleid Een van de doelstellingen die de pachterscommissie nastreeft is een duurzame en perspectiefvolle landbouw op het landgoed Twickel. Daarvoor is het onder meer van belang dat de bedrijven zich ontwikkelen. Indien deze ont- wikkelingsmogelijkheden zich onvoldoende voordoen, geldt voor veel Twickel bedrijven stilstand is achteruit- gang. Feit is dat de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het landgoed heden ten dage beperkt zijn. De pachtersommissie stelt een beleid voor dat daar ver- betering in moet brengen. Verder komt er door externe ontwikkelingen, onder andere als gevolg van het Europese beleid steeds meer nadruk te liggen op kostenprijsbereke- ning, terwijl er tegelijkertijd door de bedrijven voldaan moet worden aan stringente (milieu)eisen die veelal juist kostprijs verhogend werken. Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen is een goede landbouwstructuur van essentieel belang. Hoewel het karakter van het landgoed een beperking vormt voor het optimaliseren van deze land- bouwstuctuur, ziet de pachterscommissie mogelijkheden om hierin verbeteringen aan te brengen. Echter niet alle bedrijven kunnen/willen het continui- teitsvraagstuk oplossen via bedrijfsontwikkeling. Verschillende bedrijven zijn op zoek naar alternatieve en/of aanvullende inkomensmogelijkheden. Hoewel prak- tische en duurzame oplossingen niet voor het opscheppen liggen, wil de pachterscommissie ook ten aanzien van het ontwikkelen van altematieve/aanvullende inkomensmo ­ gelijkheden een aantal voorzetten doen. Twee sporen Het voorgestane beleid is gestoeld op twee sporen. Het eerste spoor, dat voor de pachterscommissie de hoogste prioriteit heeft, is gericht op bedrijfsontwikkeling en struc- tuurverbetering. Het tweede spoor heeft betrekking op het realiseren van alternatieve inkomensmogelijkheden. Onder bedrijfsontwikkeling verstaat de pachterscom- misie vooral schaalvergroting, zowel bij de melkveehou ­ derij als bij de intensieve veehouderij. De landbouwstruc ­ tuur kan vooral verbeterd worden door een betere verkaveling; ook pleit men ervoor meer grond die Twickel thans in beheer heeft, toe te delen aan individuele pachters bijvoorbeeld via eenmalige pachtovereenkomsten. Alternatieve inkomensmogelijkheden Hoewel de pachterscommissie meent dat de bestaans- basis primair moet liggen in de reguliere landbouw ziet zij ook enkele interessante alternatieve mogelijkheden. Men denkt hierbij aan "Bed and Breakfast” en het produceren van streekeigen produkten die wellicht onder de naam Twickel aan de man kunnen worden gebracht. Ook zouden de mogelijkheden voor het afsluiten van overeenkomsten voor het beheer van natuur en landschap door pachters uit- gebreid kunnen worden. De beleidsvisie is inmiddels voorgelegd aan alle pach ­ ters van het landgoed. De volgende stap is nader overleg met de Stichting. Het zou mooi zijn wanneer dit overleg zou leiden tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de landbouw op het landgoed.